Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Wyniki Grupy Getin Noble Bank po pierwszym półroczu 2013 roku

02.09.2013

Getin Noble Bank z sukcesem realizuje strategię Getin UP. Od momentu wdrożenia w grudniu 2012 roku z nowej bankowości korzysta już 650 tys. Klientów. Ilość prowadzonych przez Bank rachunków wzrasta co miesiąc o 20 tys. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 roku Grupa wypracowała zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 162,3 mln PLN. W samym II kwartale zysk netto wyniósł 102,9 mln PLN i jest to najlepszy wynik Banku od pięciu kwartałów. Na koniec czerwca br. suma bilansowa Getin Noble Banku osiągnęła poziom 63,3 mld PLN. 

„Najgorsze w wyniku odsetkowym mamy już za sobą. Zakładając koniec obniżki stóp procentowych spodziewamy się wzrostu wyniku odsetkowego Banku w najbliższych kwartałach” – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Osiągnęliśmy trzycyfrowy wynik kwartalny i mam nadzieję, że będzie to punktem odniesienia w kolejnych kwartałach. Ryzyko kredytowe jest konsekwentnie pod kontrolą, co w naszym przypadku oznacza systematyczny spadek odpisów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, iż z sukcesem realizujemy kluczowe założenia nowej strategii Getin UP”- dodaje.  

Obecnie z usług i produktów Getin Noble Banku korzysta ponad 2,3 mln Klientów indywidualnych i korporacyjnych, co oznacza wzrost o blisko 15% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nowa bankowość Getin UP posiada ponad 650 tys. użytkowników. Od momentu jej wdrożenia wydano ponad 14 tys. innowacyjnych kart Display (pierwsza w Polsce karta płatnicza z wyświetlaczem), a z funkcjonalności nowej bankowości mobilnej korzysta prawie 15 tys. osób. Klienci założyli również 135 tys. kont oszczędnościowych. W ramach projektu Getin UP funkcjonują 22 nowoczesne placówki Getin Banku. Na koniec roku ich liczba wyniesie 50.

W pierwszym półroczu br. Bank odnotował średniomiesięczny przyrost netto liczby ROR na poziomie ponad 20 tys. miesięcznie. Blisko 1/5 rachunków przenoszonych w tym okresie między bankami została przeniesiona do Getin Banku. Dzięki podjętym działaniom przychody z tytułu rachunków wzrosły o 88%.

W okresie od października 2012 r. do sierpnia br. Bank kontynuował działania zmierzające do dalszego obniżenia kosztów finansowania. Obecnie są one na historycznie niskim poziomie. W II kwartale wynik odsetkowy wyniósł 290,8 mln PLN (+0,8% q/q). Warto zaznaczyć, że obecnie 15% środków Klientów znajduje się na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych (wzrost z 9% na koniec 2012 r.).

W ciągu pierwszego półrocza 2013 roku Bank odnotował 21% wzrost średniomiesięcznej sprzedaży kredytów wysokomarżowych w stosunku do średniomiesięcznej sprzedaży w 2012 roku. W tym samym okresie, zgodnie z nowa strategią, średniomiesięczna sprzedaż kredytów hipotecznych spadła o 34%. W II kwartale br. wartość sprzedaży kredytów detalicznych wyniosła 579 mln PLN i była wyższa o 16,8% w ujęciu rok do roku. W ciągu 12 ostatnich miesięcy saldo kredytów konsumpcyjnych wzrosło o 13,3%. 

Obecnie z oferty Banku korzysta ponad 125 tys. Klientów firmowych. Sprzedaż kredytów dla małych i średnich firm w pierwszym półroczu osiągnęła rekordowy poziom 1,6 mld PLN, co jest wynikiem lepszym o 19 % w ujęciu rok do roku. W efekcie przejęcia zorganizowanej części Banku DnB NORD Polska, saldo kredytów firmowych wzrosło o ponad 810 mln PLN. Na koniec czerwca 2013 roku wyniosło ono już ponad 4,8 mld PLN (+1,2 mld PLN q/q) i było ponad 60% wyższe niż rok wcześniej. Osiągnięty wynik jest lepszy niż zakładały założenia strategii Getin Up.

Bank aktywnie działa również w segmencie leasingu. W II kwartale br. wartość wyleasingowanego mienia wzrosła o 34,3% (r/r) i wyniosła 425 mln PLN. Bank kontynuuje także rozwój oferty dla sektora publicznego. W wyniku podjętych działań na koniec II kwartału saldo kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego było o 45% wyższe niż w marcu br. Nowa sprzedaż realizowana jest przy zachowaniu zadowalającego poziomu marż.

W I półroczu nastąpił znaczący spadek kosztów ryzyka kredytowego. Grupa Getin Noble Bank odnotowała w ujęciu rok do roku zmniejszenie wartości odpisów aktualizacyjnych o 31%. W czerwcu 2013 roku współczynnik wypłacalności Banku (CAR) wyniósł 12,2% co oznacza wzrost o 1,3 p.p. w okresie 12 miesięcy. Na koniec lipca br. Bank posiadał 1,6 mld wyemitowanego i zaliczonego do kapitałów własnych długu podporządkowanego.

W marcu 2013 roku Getin Noble Bank S.A. nabył od Dexia Kommunalkredit Bank AG 100% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A, za 70% jego wartości księgowej netto. Wartość transakcji wyniosła 57,08 mln PLN. W maju br. Bank sfinalizował transakcję nabycia zorganizowanej części Banku DnB NORD Polska SA. W ramach umowy Getin Noble Bank pozyskał 37 placówek bankowych oraz blisko 28 tyś. nowych Klientów z segmentu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, MSP oraz Klientów indywidualnych. Transakcja miała wpływ na nieznaczny wzrost kosztów jednostkowych Banku. Również w maju została zawarta przedwstępna umowa nabycia zorganizowanej części DZ Bank Polska S.A, obsługującej Klientów private banking. Akwizycja została sfinalizowana w sierpniu br. roku.