Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Wyniki Grupy Getin Noble Bank za rok 2014

24.03.2015

W 2014 roku Grupa kapitałowa Getin Noble Banku wypracowała 475 mln PLN znormalizowanego zysku netto. Zaraportowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej uwzględniający jednorazowe dotworzenie odpisów oraz korekty podatku wyniósł 360 mln PLN. Na koniec grudnia br. suma bilansowa Getin Noble Banku osiągnęła poziom 68,8 mld PLN, co oznacza 8,2% wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Bank obsługuje 2,5 mln Klientów.   

 

Budowana od ponad dwóch lat bankowość relacyjna oraz pro-klienckie zmiany w ofercie przekładają się na znaczący wzrost aktywności naszych Klientów. Dzięki sprawnym procesom i wykorzystaniu sytuacji rynkowych jesteśmy liderem nie tylko rynku kredytów samochodowych, private bankingu ale również leasingu pojazdów do 3,5 tony – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. W nadchodzących kwartałach będziemy kontynuować optymalizację kosztu finansowania wykorzystując m.in. środowisko niskich stop procentowych oraz systematycznie pozbywać się niepracujących aktywów sprzedając portfele NPL – dodaje.

 

Rok 2014 to dalsze, intensywne działania zmierzające do budowy bankowości relacyjnej opartej o założenia Strategii Getin UP. Zmiany w ofercie przekładają się na znaczący wzrost (blisko 50% r/r) aktywności Klientów korzystających z ROR i tym samym na pozytywne efekty biznesowe. W ciągu dwóch lat od wprowadzenia Strategii Getin UP Bank odnotował ponad 4-krotny wzrost transakcyjności kart płatniczych, a ich średnia wartość wzrosła ponad 3-krotnie. W minionym roku sprzedaż kont osobistych wyniosła 175 tys. Obecnie Bank obsługuje ponad 931 tys. ROR. Intencją Banku jest podwajanie przychodów z ROR i cross-sell w każdym roku.

 

W 2014 roku Bank odnotował, od wdrożenia w 2012 roku strategii Getin UP, 38% wzrost średniomiesięcznej sprzedaży kredytów wysokomarżowych (innych niż hipotecznych). Solidny (20% r/r) wzrost salda kredytów gotówkowych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu rentowności i malejącego kosztu ryzyka jest efektem zmian w procesie sprzedaży.

 

Realizowane działania związane m.in. z obniżaniem kosztu finansowania oraz ze zmianą mixu produktowego przyczyniły się do solidnego wzrostu wyniku odsetkowego po czterech kwartałach o 10% (r/r) do ponad 1,4 mld PLN. Warto zaznaczyć, że w ciągu dwunastu miesięcy ubiegłego roku koszt odsetkowy zobowiązań wobec Klientów spadł o 395 mln PLN, przy jednoczesnym wzroście salda o blisko 2,4 mld PLN. Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnął poziom 437 mln PLN. Na koniec grudnia 2014 roku saldo kredytów Getin Noble Banku wyniosło 48,5 mld PLN, a saldo depozytów 53,8 mld PLN.

 

Na koniec roku z oferty Banku korzystało ponad 140 tys. Klientów firmowych. Sprzedaż kredytów korporacyjnych oraz MSP wyniosła blisko 3 mld PLN, co stanowi 28% całości sprzedaży kredytowej zrealizowanej przez Bank w ubiegłym roku. Spółka rozwija również ofertę skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego. W okresie od stycznia do grudnia dynamika salda kredytów dla JST osiągnęła poziom 36%.

 

Getin Noble Bank stale utrzymuje pozycję lidera rynku finansowania pojazdów. W 2014 roku wartość udzielonych kredytów samochodowych osiągnęła poziom 1,5 mld PLN. Grupa aktywnie działa również w segmencie leasingu. W ciągu czterech kwartałów ubiegłego roku wartość netto wyleasingowanego mienia wzrosła o 44% (r/r) i osiągnęła poziom 2,6 mld PLN, plasując Getin Leasing na drugim miejscu w segmencie leasingu pojazdów do 3,5 t. Warto zaznaczyć, że Spółka zarejestrowała w 2014 roku największą liczbę pojazdów w tej kategorii.    

 

W efekcie przeprowadzonych w 2014 roku transakcji wartość nominalna wierzytelności nieregularnych sprzedanych przez Getin Noble Bank wyniosła ponad 1,83 mld PLN. Oznacza to, iż Bank zrealizował ponad 180% rocznego planu sprzedaży NPL. Transakcje sprzedaży objęły zarówno portfele kredytów detalicznych, samochodowych, jak i hipotecznych. Wartość odpisów aktualizacyjnych na koniec roku osiągnęła poziom 733 mln PLN, na co istotny wpływ miały dodatkowe odpisy dotworzone w wyniku realizacji poinspekcyjnych KNF/AQR [Asset Quality Review] w łącznej kwocie 95 mln PLN. Podkreślić należy, iż Bank konsekwentnie poprawia jakość nowej produkcji kredytowej, czego potwierdzeniem jest fakt, iż wskaźnik kredytów nieregularnych NPL na kredytach udzielonych od kwietnia 2010 roku jest o  niższy niż średnia rynkowa (wynosi zaledwie 6%).

 

Na koniec grudnia 2014 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności CET1 wynosił 9,7%, a łączny współczynnik wypłacalności CAR 13,1%.