Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 16:14

Strategia Getin Noble Banku na lata 2016-2018 - trwała poprawa rentowności poprzez budowę banku relacyjnego

22.03.2016

Nowa strategia Getin Noble Banku jest odpowiedzią Spółki na zmiany w polskim sektorze bankowym oraz trendy w zachowaniu klientów. Wśród głównych celów biznesowych można wymienić dalszą obniżkę kosztów finansowania, zwiększenie intensywności relacji z Klientami oraz wzrost efektywności operacyjnej. Bank zakłada, iż w wyniku realizacji nowej Strategii wynik odsetkowy na koniec 2018 roku będzie o 300 mln większy niż obecnie. Roczny zysk Grupy Getin Noble Bank bez uwzględnienia obciążeń jednorazowych powstałych w IV kwartale ubiegłego roku wyniósł 258 mln PLN. Zaraportowany zysk netto osiągnął poziom 54 mln PLN. Na koniec 2015 roku fundusze własne Grupy Getin Noble Banku wynosiły 6,5 mld PLN.

„W nadchodzących kwartałach Bank będzie koncentrował się na kontynuacji działań zainicjowanych strategią Getin UP, które stanowią podstawy dalszej transformacji Banku w latach 2016-2018 oraz na wzmacnianiu pozycji kapitałowej” – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Od momentu powstania Getin Noble Banku suma funduszy własnych Banku wzrosła
o 4 mld PLN, czyli ponad 150%” – dodaje.

Getin Noble Bank systematycznie powiększa fundusze własne. Skonsolidowany współczynnik wypłacalności wzrósł o 4,4 p.p. z poziomu 9,9% na koniec 2011 roku do 14,3% na koniec 2015 roku. Natomiast skonsolidowany współczynnik CET1 na koniec grudnia 2015 roku wynosił 11,1%. Aktualne poziomy wskaźników kapitałowych są najwyższymi w historii Grupy Getin Noble Banku.

Nowa strategia na lata 2016-2018 zakłada kontynuację transformacji Banku zainicjowaną w ramach strategii Getin Up. Celem działań jest budowa rentownego i efektywnego banku uniwersalnego o powtarzalnych źródłach dochodów. Aspiracją Zarządu jest dalsze obniżanie kosztu finansowania, zwiększenie do 400 tys. liczby klientów przelewających wynagrodzenie i spełniających restrykcyjnie zdefiniowane kryteria aktywnego korzystania z ROR, a także podniesienie wskaźnika cross-sell oraz poprawę efektywności operacyjnej (wskaźnik C/I <50%).

„Od początku roku prowadziliśmy intensywne działania, których celem było przygotowanie organizacji do pełnego wdrożenia nowej strategii Banku. Wśród zainicjowanych projektów szczególną uwagę zwraca nowa segmentacja klientów, zmiana struktury bankowości detalicznej oraz strategia cyfryzacji” – powiedział Artur Klimczak, Wiceprezes Zarządu Getin Noble Bank.


Filary Nowej Strategii Banku:

1. Strategiczne obniżanie kosztu finansowania związane będzie ze zmniejszeniem premii kosztu depozytów względem rynku do poziomu ok. 60 p.b., co zredukuje dystans Banku do największych graczy o ponad połowę. Działania te będą wspierane programem sekurytyzacji kolejnych portfeli kredytowych. Grupa planuje również stworzenie banku hipotecznego, którego celem będzie zapewnienie tańszych źródeł finansowania dla wybranych portfeli kredytów hipotecznych Getin Noble Banku. Bank zakłada, iż w wyniku realizacji nowej strategii wynik odsetkowy na koniec 2018 roku będzie o 300 mln większy niż obecnie.

2. Kluczową inicjatywą bankowości detalicznej jest rozpoczęta na początku 2016 roku nowa segmentacja Klientów. Prawie połowa oszczędności Klientów detalicznych znajdujących się w Getin Noble Banku zgromadzona jest przez osoby posiadające w Banku więcej niż 200 tys. PLN. Klienci z aktywami pomiędzy 200 tys. a 1 mln PLN, w ramach nowo wprowadzonej Bankowości Osobistej Noble, będą mogli korzystać z obsługi dedykowanych doradców zarówno w oddziałach Getin, jak i Noble Banku oraz specjalnie dla nich przygotowanych produktów. Obok segmentu Noble Bankowość Osobista, Bank będzie obsługiwał klientów w ramach segmentów: detalicznego Getin oraz Noble Private Banking. Podjęte działania przyczynią się m.in. do wzrostu efektywności operacyjnej oddziałów Noble Banku.

3. Bardzo ważną częścią transformacji Banku jest również strategia digital, której centralnym punktem jest budowa przewagi w oparciu o bankowość mobilną. Bankowość mobilna Getin Noble Banku już dziś oceniana jest jako jedna z najlepszych na rynku. Jej dalszy rozwój ma zapewnić możliwość realizacji wszystkich operacji bankowych przez smartphone, a także dostarczyć jak najwyższą satysfakcję z prostoty użytkowania i możliwości kontaktu z Bankiem poprzez aplikację. Celem strategii digital jest również zapewnienie jednolitej obsługi we wszystkich kanałach – integrującej bankowość elektroniczną, infolinię i oddziały bankowe.

4. Bank  zakłada również utrzymanie pozycji lidera rynku automotive oraz kontynuację współpracy z Grupą Getin Leasing. Obejmie ona zarówno wykup wierzytelności, jak również pośrednictwo w sprzedaży kredytów samochodowych. W zakresie finansowania wybranych obszarów rynku korporacyjnego, aspiracją Banku jest dalszy wzrost organiczny w sektorze JST i utrzymanie pozycji  w gronie liderów finansowania deweloperów.

Roczny zysk Grupy Getin Noble Bank bez uwzględnienia obciążeń jednorazowych powstałych w IV kwartale ubiegłego roku wyniósł 258 mln PLN. Zaraportowany zysk netto osiągnął poziom 54 mln PLN.  Odnotowany w IV kwartale ujemny wynik był spowodowany koniecznością ujęcia w księgach Banku znaczących kosztów będących następstwem niezależnych od Spółki zdarzeń jednorazowych. W związku z upadłością SK Banku w Wołominie, Getin Noble Bank dokonał wpłaty w kwocie 116,9 mln PLN na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dodatkowo kwota 134,1 mln PLN została zarezerwowana na poczet przyszłej wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W związku ze znaczącymi obciążeniami zewnętrznymi, które nie były związane z bezpośrednią działalnością operacyjną Banku, a w znaczący sposób wpłynęły na wynik netto IV kwartału, Bank wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o akceptację „Planu trwałej poprawy rentowności”, w rozumieniu art. 142 Prawa bankowego.
 
W 2015 roku Bank realizował politykę budowy bezpiecznej struktury aktywów i pasywów, zarówno w przekroju walutowym, jak i płynnościowym. Na koniec grudnia 2015 roku saldo kredytów Getin Noble Banku wynosiło 49,2 mld PLN, a saldo depozytów 55,7 mld PLN. Bank utrzymuje silną i jedną z najlepszych na rynku pozycji płynnościowych (wskaźnik K/D wynosi 88,3%). Zgodnie z zapowiedziami, Bank systematycznie obniżał koszt depozytów (-73 p.b. od stycznia do grudnia 2015). Działania te zostały dodatkowo wsparte poprzez środki z sekurytyzacji portfela wierzytelności leasingowych, która została sfinalizowana w IV kwartale ubiegłego roku. Warto zaznaczyć, iż Emisja została objęta przez Europejski Bank Inwestycyjny (800 mln PLN) oraz polskie i zagraniczne instytucje finansowe spoza Grupy Getin Noble Banku. Na koniec grudnia 2015 roku suma bilansowa Grupy Getin Noble Banku wynosiła 70,8 mld PLN. 

W najbliższym czasie Zarząd Getin Noble Banku wystąpi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procesu scalenia akcji w proporcji 3 do 1.