Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 16:14

ZAWIADOMIENIE W RAMACH PROGRAMU EMISJI PAPIERÓW DŁUŻNYCH

11.05.2016

ZAWIADOMIENIE

dotyczące programu emisji papierów dłużnych do maksymalnej kwoty 2.000.000.000 zł, ustanowionego na podstawie Umowy Emisyjnej oraz Umowy Dealerskiej zawartych w dniu 20 października 2005 r. (z późniejszymi zmianami) przez Getin Noble Bank S.A. oraz BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.) na wielokrotne emisje papierów dłużnych, tj. obligacji (kuponowych oraz zerokuponowych) oraz certyfikatów depozytowych (kuponowych oraz zerokuponowych) zastąpionych, w drodze aneksu nr 3 z dnia 17 czerwca 2014 r., jednolitą Umowę Emisyjną. (dalej: „Program Emisji Papierów Dłużnych”)

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji Kuponowych.

Niniejszy zawiadomienie zostało sporządzone na okoliczność zaistnieniem zdarzenia wskazanego w ramach pkt. 11 (Wcześniejszy Wykup w Przypadku wystąpienia Dodatkowej Podstawy Wcześniejszego Wykupu) Warunków Emisji Obligacji Kuponowych, ppkt. 11.1.4 dla serii: GNB 14001 wyemitowanych w dniu 30 czerwca 2014 r. (kod ISIN PLGETBK00285), GNB 14003 wyemitowanych w dniu 18 lipca 2014 (kod ISIN PLGETBK00293) oraz GNB 14018 wyemitowanych w dniu 19 grudnia 2014 r. (kod ISIN  PLGETBK00301), który brzmi:

11.1  W przypadku wystąpienia i trwania któregokolwiek z następujących zdarzeń:

(…)

11.1.4. Postępowanie upadłościowe i naprawcze: Komisja Nadzoru Finansowego złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta lub w stosunku do Emitenta zostanie wszczęte postępowanie naprawcze zgodnie z przepisami Prawa Bankowego.

(…)

- każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji.

Mając powyższe na uwadze Emitent zawiadamia, że każdy Obligatariusz jest upoważniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego obligacji wskazanych powyżej serii.

Zgodnie z pkt. 11.2. Warunków Emisji Obligacji Kuponowych w celu dokonania wcześniejszego wykupu obligacji, Obligatariusz powinien złożyć Emitentowi (z kopią do Depozytariusza prowadzącego Rachunek Obligacji, na którym takie obligacje są zapisane) pisemne żądanie wcześniejszego wykupu obligacji.

Żądanie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać co najmniej oznaczenie Obligatariusza (dane osobowe oraz liczbę posiadanych Obligacji tożsame z danymi zawartymi w Świadectwie Depozytowy) oraz wskazanie podstawy żądania wcześniejszego wykupu.

Ponadto do żądania należy dołączyć Świadectwo Depozytowe dotyczące posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji, w stosunku do których składane jest żądanie wcześniejszego wykupu (z terminem ważności do dnia wcześniejszego wykupu włącznie).

Wszelkie ewentualne koszty uzyskania Świadectwa Depozytowego ponosi Obligatariusz.