Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 16:14

ZAWIADOMIENIE W RAMACH PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

11.05.2016

ZAWIADOMIENIE

dotyczące Obligacji Getin Noble Bank S.A. serii SP-I
emitowanych na podstawie Ostatecznych Warunków Oferty opublikowanych w dniu 13 lutego 2015 r.
w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji
na podstawie prospektu emisyjnego
obligacji Getin Noble Bank S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 12 sierpnia 2014 r.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym podstawowym spółki Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 sierpnia 2014 r.

Niniejsze zawiadomienie zostało sporządzone na okoliczność zaistnienia zdarzenia wskazanego w pkt. 7 (Wcześniejszy Wykup w Przypadku wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu) Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, ppkt. 7.1.8. w odniesieniu do obligacji serii SP - I wyemitowanych w dniu 23 marca 2015 r. (kod ISIN PLGETBK00327) („Obligacje”), który brzmi:

7.1  W przypadku wystąpienia i trwania któregokolwiek z następujących zdarzeń:

(…)

7.1.8. Postępowanie upadłościowe i naprawcze: Komisja Nadzoru Finansowego złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta lub w stosunku do Emitenta zostanie wszczęte postępowanie naprawcze zgodnie z przepisami Prawa Bankowego.

(…)

- każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji.

Mając powyższe na uwadze Emitent zawiadamia, że każdy Obligatariusz jest upoważniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji.

Zgodnie z pkt. 7.2. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji w celu dokonania wcześniejszego wykupu obligacji, Obligatariusz powinien złożyć Emitentowi (z kopią do Depozytariusza prowadzącego Rachunek Obligacji, na którym takie obligacje są zapisane) pisemne żądanie wcześniejszego wykupu obligacji.

Żądanie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać co najmniej oznaczenie Obligatariusza (dane osobowe oraz liczbę posiadanych Obligacji tożsame z danymi zawartymi w Świadectwie Depozytowy) oraz wskazanie podstawy żądania wcześniejszego wykupu.

Ponadto do żądania należy dołączyć Świadectwo Depozytowe dotyczące posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji, w stosunku do których składane jest żądanie wcześniejszego wykupu (z terminem ważności do dnia wcześniejszego wykupu włącznie).

Wszelkie ewentualne koszty uzyskania Świadectwa Depozytowego ponosi Obligatariusz.