Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Wyniki Grupy Getin Noble Bank po czterech kwartałach 2012 roku

05.03.2013

W 2012 roku grupa kapitałowa Getin Noble Bank osiągnęła zysk netto na poziomie 385,8 mln PLN. W tym samym okresie suma bilansowa wzrosła o 7,9% (do poziomu 58,8 mld PLN). W IV kwartale zainicjowano strategiczny projekt Getin UP, którego celem jest wprowadzenie do oferty nowoczesnych, ale też przyjaznych produktów bankowych oraz poprawa jakości obsługi. Na koniec roku Bank obsługiwał prawie 2,2 mln klientów.

W ramach pierwszej odsłony projektu Getin UP, w grudniu 2012 roku wdrożono nowoczesną bankowość internetową i wprowadzono rachunek bankowy oferujący klientom możliwość korzystania z unikalnego pakietu funkcjonalności – przelewy przez sms i email, płatności NFC, rewolucyjna karta Display. Od momentu wprowadzenia do oferty z rachunku Getin UP skorzystało blisko 70 tyś osób, z czego blisko jedną trzecią stanowią nowi klienci Banku. W całym 2012 roku Getin Noble Bank odnotował ponad 35% wzrost liczby rachunków ROR.

Zgodnie z założeniami realizowanej od IV kwartału 2011 roku strategii zmiany struktury bilansu, Bank kontynuuje ograniczanie sprzedaży kredytów hipotecznych (spadek średniomiesięczny o 48% w porównaniu do roku poprzedniego) na rzecz produktów wysokomarżowych o krótszych terminach zapadalności. W ciągu dwunastu miesięcy 2012 roku Bank osiągnął 18% średniomiesięczny wzrost sprzedaży tych kredytów.

W 2012 roku Getin Noble Bank odnotował ponad 30% wzrost sprzedaży kredytów dla małych i średnich firm. Na koniec roku z jego usług korzystało blisko 110 tyś przedsiębiorstw. Bank aktywnie działał również w zakresie rozwoju i wdrażania atrakcyjnych produktów i usług dla sektora publicznego. Saldo kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku wzrosło o blisko 28% w ujęciu r/r. W tym samym okresie znacząco wzrosła również sprzedaż kredytów detalicznych. Jej wartość  tylko w IV kwartale wyniosła prawie 0,5 mld PLN, co było wynikiem lepszym o 49,3% w ujęciu rok do roku.

W rezultacie mniejszego zapotrzebowania na finansowanie ograniczeniu uległy działania w zakresie akwizycji depozytów. W 2012 roku saldo depozytów Getin Noble Banku wzrosło o 3 mld PLN do poziomu 50,2 mld PLN. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w tym samym okresie pozyskano ponad 1,6 mld PLN w formie depozytów o zapadalności powyżej 3 lat. Na koniec roku współczynnik kredytów do depozytów wyniósł 85%.

W 2012 roku nastąpił znaczący spadek kosztów ryzyka kredytowego. Bank odnotował w ujęciu rok do roku 20% spadek wartości odpisów aktualizacyjnych. Na uwagę zasługuje również fakt, że jednostkowy wskaźnik C/I na koniec roku wynosił 37,3%, co plasuje Getin Noble Bank wśród najbardziej efektywnych kosztowo instytucji bankowych w Polsce.

W minionym roku Bank przeprowadził dwie emisje akcji o łącznej wartości blisko 300 mln PLN. W grudniu z zakończył się proces sekurytyzacji portfela kredytów samochodowych o wartości ponad 1 mld PLN. W wyniku podjętych działań Bank, poprzez spółkę SPV, wyemitował na rynek obligacje na kwotę blisko 519 mln PLN. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na dalszą akcję kredytową. Wyemitowane w ramach oferty prywatnej obligacje sekurytyzacyjne otrzymały rating Aa3 przyznany przez agencję ratingową Moody’s.

Bank konsekwentnie buduje stabilną bazę kapitałową. Od początku roku wartość wyemitowanych obligacji podporządkowanych wyniosła ponad 1,3 mld PLN. Podjęte działania sprawiły, że na koniec grudnia 2012 roku jednostkowy współczynnik wypłacalności  (CAR) Getin Noble Banku przekroczył 12,4 %, a kapitały własne osiągnęły wartość 4,7 mld PLN (+11,7% r/r).

W czerwcu ubiegłego roku nastąpiło prawne połączenie d. Allianz Bank Polska z Getin Noble Bank S.A. W wyniku fuzji suma bilansowa Banku zwiększyła się o blisko 1 mld PLN, a liczba Klientów wzrosła o prawie 80 tyś. Rok 2012 przyniósł również sukcesy w działalności bankowości inwestycyjnej. Dzięki doświadczeniu na rynku fuzji i akwizycji oraz zdolności do identyfikacji  i wykorzystania nadarzających się sytuacji na rynku, Getin Noble Bank zawarł dwie znaczące umowy na zakup podmiotów działających w sektorze bankowym. W październiku Bank podpisał wstępną umowę nabycia zorganizowanej części Banku DnB NORD Polska S.A, obsługującej ponad 35 000 klientów głównie w segmencie wspólnot mieszkaniowych oraz małych i średnich firm. Saldo kredytów wydzielanych linii biznesowych wynosi ok. 1 mld zł. Również w 2012 roku podpisano wstępną umowę nabycia przez Getin Noble Bank 100% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A., instytucji finansowej wyspecjalizowanej w obsłudze samorządów lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych. Głównym źródłem finansowania banku są środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (370 mln PLN długoletniego finansowania).

W 2012 roku Open Finance wypracował dla grupy kapitałowej zysk netto w wysokości 60,2 mln PLN. W tym samym okresie, zysk netto domu maklerskiego Noble Securities wyniósł 21,4 mln PLN, a wynik Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Noble Funds osiągnął 14,88 mln PLN.