Getin Noble Bank (GNB)

1.18PLN
-4.07% 17:01

Raport bieżący 45/2012

06.06.2012
PRZYJĘCIE ZAŁOŻEŃ PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A.
Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dawniej Get Bank S.A.) („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 6 czerwca 2012 r., Rada Nadzorcza Emitenta zatwierdziła uchwalony przez Zarząd Emitenta nowy Publiczny Program Emisji Obligacji („Program”). Obligacje w ramach Programu emitowane będą w wielu seriach do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych), a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). W ramach Programu, Emitent wyemituje co najmniej dwie serie Obligacji w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały, o której mowa powyżej. Obligacje emitowane w ramach Programu będą zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela. Obligacje będą oprocentowane. Warunki emisji Obligacji w ramach Programu w rozumieniu art. 5b ustawy o obligacjach stanowić będą (i) Podstawowe Warunki Emisji, (ii) informacje dotyczące zasad przydziału Obligacji zawarte w prospekcie emisyjnym sporządzonym dla oferty Obligacji oraz (iii) Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii dla każdej kolejnej serii Obligacji, przyjmowane przez Zarząd Emitenta w drodze uchwały o emisji danej serii Obligacji. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent jednocześnie informuje, że w ciągu kilku najbliższych dni Emitent złoży w Komisji Nadzoru Finansowego Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Programu w celu zatwierdzenia. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).