Getin Noble Bank (GNB)

0.43PLN
-2.27% 15:28

EMISJA OBLIGACJI SERII F

14.06.2012
Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 14 czerwca 2012 r. wyemitował 40.000 sztuk Obligacji serii F kod ISIN PLGETBK00038 o łącznej wartości 40.000.000 PLN. Wartość nominalna jednej Obligacji serii F wyniosła 1.000 PLN. Obligacje oferowane były po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji. Dniem wykupu obligacji jest 14 czerwca 2018r. Obligacje są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę. Kwoty odsetek są naliczane od dnia emisji (włącznie) do dnia wykupu lub odpowiednio Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). Kwota odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego sześciomiesięcznego okresu odsetkowego. W przypadku gdy do 28 listopada 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego nie wyda zgody lub odmówi wydania zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji do funduszy uzupełniających Getin Noble Banku S.A. zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego, Emitent po przekazaniu Obligatariuszom nieodwołalnego zawiadomienia z co najmniej 15 dniowym wyprzedzeniem może dokonać wykupu wszystkich Obligacji („Dzień Wcześniejszego Wykupu”). Zawiadomienie to powinno określać Dzień Wcześniejszego Wykupu, który będzie przypadał w dniu płatności odsetek. Wykup Obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu nastąpi poprzez zapłatę kwoty wykupu powiększonej o kwotę odsetek naliczonych do Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia ). Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN, o którymGetin Noble Bank SA informował w swoim Raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 25 marca 2011 r. dostępnym na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.getinnoblebank.pl/raporty-biezace-news.html?id=8946