Getin Noble Bank (GNB)

1.71PLN
+ 1.18% 17:00

Strategia Subfunduszu Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

01.04.2010

Fundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus może inwestować od 0 do 50% swoich aktywów w akcje i inne papiery udziałowe. Pozostała część funduszu inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe. W chwili obecnej w posiadaniu funduszu znajdują się dłużne papiery wartościowe emitowane wyłącznie przez Skarb Państwa o terminie wykupu nieprzekraczającym 3 lat.