Getin Noble Bank (GNB)

1.07PLN
+ 0.94% 12:55

Wyniki Grupy Getin Noble Bank po trzech kwartałach 2012 roku

15.11.2012
W trzech kwartałach 2012 roku grupa kapitałowa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto na poziomie 300,3 mln PLN. W tym samym okresie suma bilansowa wzrosła o 5,4% (do poziomu 57,4 mld PLN). Na koniec września liczba klientów banku przekroczyła 2,1 mln (wzrost o ponad 21% w przeciągu roku). W III kwartale bank pozyskał blisko 90 tys. nowych rachunków ROR. Bank odnotował również ponad 30% spadek poziomu odpisów.
W ramach wdrożonego w drugim kwartale br. planu rozwoju bankowości relacyjnej, Getin Noble Bank systematycznie zwiększa poziom sprzedaży rachunków bankowych. W III kwartale bank pozyskał prawie 90 tyś. nowych rachunków, a wrześniowy poziom sprzedaży przekroczył 32 tys.W ujęciu rok do roku nastąpił blisko 61% wzrost przychodów z rachunków bieżących. Dążąc do dalszego uatrakcyjnienia oferty oraz utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży rachunków bankowych zainicjowano projekt GETIN UP. Jego założeniem jest zaoferowanie klientom nowoczesnych i funkcjonalnych, ale też maksymalnie przyjaznych produktów bankowych oraz poprawa jakości obsługi. Pierwszy etap tego długofalowego projektu obejmie wdrożenie nowoczesnej bankowości internetowej i mobilnej. W ramach nowej oferty, klienci będą mogli m.in. dokonywać przelewów bez znajomości konta odbiorcy (przez Facebook’a, SMS, e-mail), korzystać z nowoczesnej aplikacji na Android lub iOS, dokonywać płatności zbliżeniowych telefonem (technologia NFC) oraz opłacać faktury przy pomocy QR Code. Dodatkowo, nowoczesne aplikacje zaoferują możliwość praktycznej kontroli wydatków oraz zarządzania oszczędnościami (dedykowane konta oszczędnościowe, aplikacje „Zachowaj Resztę”, „Oszczędź Sobie”). Do dyspozycji klientów zostanie również oddana innowacyjna karta Display z ekranem pokazującym m.in. stan konta. W ramach strategii zmiany struktury bilansu bank kontynuuje ograniczanie sprzedaży kredytów hipotecznych (spadek średniomiesięczny o 48% w porównaniu do roku poprzedniego) na rzecz produktów wysokomarżowych o krótszych terminach zapadalności (m.in. kredyty detaliczne, samochodowe, MSP i leasing). Od początku roku bank odnotował 15% średniomiesięczny wzrost sprzedaży tych kredytów. Zmiana struktury sprzedaży oprócz zmniejszenia presji na finansowanie umożliwiła wzrost marży w trzecim kwartale br. o 0,1 p.p. w stosunku do okresu poprzedniego. W trzecim kwartale już 52% przychodów było niezwiązane z działalnością kredytową. W ciągu 9 miesięcy 2012 roku w banku nastąpił 4,1% wzrost wyniku z tytułu prowizji (do poziomu 583,9 mln PLN). W tym samym okresie wynik z tytuł odsetek wyniósł 957,0 mln PLN. Koszty administracyjne w ujęciu rok do roku zmniejszyły się o 4 p.p. Na koniec września br. saldo kredytów wyniosło 41,8 mld PLN co oznacza wzrost o 4,3% r/r. Dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na finansowanie bank ograniczył intensywność działań w zakresie akwizycji depozytów. W ciągu trzech kwartałów 2012 roku Getin Noble Bank pozyskał 2,6 mld PLN depozytów. Dla porównania, w tym samym okresie 2011 roku uzyskano z rynku depozyty o wartości blisko 8,3 mld PLN. Warto podkreślić, że w 2012 roku bank zgromadził ponad 1,2 mld PLN, jako lokaty z terminem zapadalności powyżej 3 lat. Na koniec trzeciego kwartału współczynnik kredytów do depozytów wynosił 85%. Od początku roku Getin Noble Bank odnotowuje, zgodnie z przewidywaniami, spadek kosztu ryzyka kredytowego. Na koniec września wyniósł on 2,2% co oznacza spadek o 0,9 p.p (r/r). W III kwartale nastąpiło zmniejszenie poziomu odpisów o prawie 30% w stosunku rok do roku. Obniżeniu kosztów ryzyka towarzyszy stały wzrost salda, co świadczy o polepszającej się jakości portfela kredytowego. W trzecim kwartale bank z sukcesem zakończył dwie emisję akcji. Celem emisji serii J, o wartości 200 mln PLN było wsparcie rozwoju organicznego oraz wzrost współczynnika wypłacalności. Na dzień 14 listopada 2012 roku jednostkowy współczynnik (CAR) Getin Noble Banku przekroczył 12%. Celem emisji akcji serii K, o wartości 96 mln, było pozyskanie środków na potencjalne akwizycje. 2 października 2012 roku Getin Noble Bank S.A. podpisał wstępną umowę nabycia zorganizowanej części Banku DnB NORD Polska S.A, obsługującej ponad 35 000 klientów głównie w segmencie wspólnot mieszkaniowych oraz małych i średnich firm. Saldo kredytów wydzielanych linii biznesowych wynosi ok. 1 mld zł. Transakcja obejmie kredyty spłacane regularnie, a także pozostałe produkty bankowe, jak depozyty, czy rachunki bieżące klientów. W listopadzie br. Getin Noble Bank S.A. oraz Dexia Kommunalkredit Bank AG podpisały wstępną umowę nabycia przez Getin Noble Bank 100% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. za maksymalnie 70% jego wartości księgowej netto. Strony szacują wartość transakcji na około 57 mln PLN. Dexia Kommunalkredit Bank Polska jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w obsłudze samorządów lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych. Głównym źródłem finansowania banku są środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (370 mln PLN długoletniego finansowania).