Getin Noble Bank (GNB)

1.01PLN
-2.88% 17:00

Grupa Noble Bank: prezentacja wyników po III kwartale 2009 r.

05.11.2009
Wyniki finansowe po trzech kwartałach 2009 r. pokazują, że w najważniejszych obszarach działalności biznesowej spółki z Grupy Noble Bank nie zwalniają tempa i rosną szybciej niż rynek.
Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Noble Bank SA po trzech kwartałach 2009 r. wyniósł 124 mln . Po trzech kwartałach 2009 r. wyraźnie wzrosła sprzedaż produktów finansowych. W porównaniu do III kwartału 2008 r., sprzedaż produktów inwestycyjnych wzrosła aż o 154 proc., a kredytów hipotecznych o 5 proc. Po III kwartale br. portfel kredytów hipotecznych Metrobanku osiągnął wartość ponad 5,6 mld zł. Powiększyła się sieć dystrybucji o nowe placówki Open Finance, Open Direct i Noble Banku. Grupa sukcesywnie i zgodnie z zapowiedzią odbudowuje wynik odsetkowy. NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI Miniony kwartał był kolejnym wzrostowym w Grupie Noble Bank. Skonsolidowany zysk netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) w tym okresie wyniósł 124 mln zł. Największy wzrost zanotował Open Finance SA, którego wynik netto osiągnął w tym czasie wartość 61 mln zł (wzrost o 142 proc.) w porównaniu do trzech kwartałów 2008 r. Jednostkowe przychody spółek z Grupy wyniosły na koniec trzeciego kwartału br. łącznie 877 mln zł i w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2008 r. zwiększyły się o 94 %. Największy udział w nich miał Noble Bank SA (634 mln zł wobec 304 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.). Kapitał własny Grupy (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) wzrósł o 10% osiągając wartość 750,2 mln zł, zaś aktywa Grupy na koniec września br. wyniosły 8,9 mld zł. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW FINANSOWYCH W III kwartale spółki z Grupy Noble Bank kolejny raz udowodniły swoją skuteczność biznesową. Zwiększono sprzedaż produktów inwestycyjnych, po pierwszych dziewięciu miesiącach br. wartość ich sprzedaży wyniosła 7,9 mld zł, co oznacza wzrost, aż o 154 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Kontynuacja wzrostu tych wolumenów jest przede wszystkim zasługą oferty depozytów własnych. Wśród zebranych depozytów (7,9 mld zł) ponad 50 proc. stanowiły te o zapadalności powyżej 12 miesięcy, podczas gdy średnia dla rynku w tak zdefiniowanej grupie to zaledwie 5,5 proc. (dane wg NBP na dzień 30 września 2009 r.). Wyższa była także sprzedaż kredytów hipotecznych (wzrost o 5 proc., w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.) osiągając poziom 1,9 mld zł. Portfel kredytów hipotecznych Metrobanku osiągnął na koniec III kwartału 2009 r. wartość ponad 5,6 mld zł. Z punktu widzenia działalności biznesowej istotne są również produkty strukturyzowane, oferowane przez Noble Bank. Ich sprzedaż po trzech kwartałach br. wyniosła 578 mln zł i była ponad dwa razy wyższa niż w całym 2008 roku. Według szacunków własnych Grupy, 21 proc. rynku struktur w Polsce należy obecnie do Noble Banku (licząc według liczby oferowanych subskrypcji). Ważną rolę w dystrybucji oferowanych rozwiązań finansowych w Grupie miała spółka Open Finance – lider na rynku doradców finansowych w Polsce. Po trzech kwartałach br. firma pośredniczyła w sprzedaży produktów finansowych o wartości ponad 11,7 mld zł – to o 67% więcej niż rok wcześniej. Większa sprzedaż w Grupie Noble Bank to także efekt rosnącej sieci sprzedaży. W ciągu ostatnich trzech miesięcy powstały 4 nowe placówki: dwa oddziały Open Finance, jeden oddział Open Direct i jeden oddział Noble Banku. Zwiększono też liczbę doradców o 69 osób. WYZWANIA Noble Bank w przededniu przejęcia Getin Banku SA nie rezygnuje z ambitnych planów rozwoju. Wśród najważniejszych celów na najbliższe miesiące Zarząd Banku, poza płynnym przeprowadzeniem fuzji, wymienia: sukcesywne odbudowywanie wyniku odsetkowego; konwersję nadwyżki płynnościowej na wysokomarżowe produkty inwestycyjne; konsekwentne zwiększenie wykorzystania istniejącej bazy klientów (cross-sell). Warszawa, 5 listopada 2009 r. KONTAKT Dodatkowych informacji udziela: Aleksandra Bachta Specjalista PR Noble Bank SA Grupa Noble Bank mob. +48 693 718 957 e-mail: aleksandra.bachta@noblebank.pl http://www.noblebank.pl/