Getin Noble Bank (GNB)

1.23PLN
-3.91% 17:03

Raport bieżący 8/2010

27.01.2010
Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych GETIN NOBLE BANK S.A.
ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A. Raport bieżący nr 8/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2010 r. otrzymał zawiadomienia od Pana Leszka Czarneckiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Marka Grzegorzewicza – Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pana Radosława Stefuraka - Członka Zarządu Emitenta, iż w dniu 26 stycznia 2010 r. osoba blisko z Nimi związana w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – spółka Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Getin Holding”), objęła 735 328 101 akcji zwykłych na okaziciela serii J Emitenta. 735 327 955 spośród wyżej wymienionych akcji zostało objęte przez Getin Holding S.A. w zamian za akcje Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach w związku z połączeniem Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z Getin Bank S.A.. Pozostałe 146 akcji zostało objęte przez Getin Holding S.A. na podstawie umowy objęcia akcji zawartej z Getin Noble Bank S.A. za łączną kwotę 725,62 zł. Łączna ilość akcji Emitenta posiadanych przez Getin Holding S.A. na dzień 26 stycznia 2010 r. wynosi 893 786 767, co stanowi 93,7116% kapitału zakładowego Getin Noble Bank S.A. Pan Leszek Czarnecki pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Holding, Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Holding, Pan Marek Grzegorzewicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej, natomiast Pan Radosław Stefurak pełni funkcję Członka Zarządu Getin Holding.