Getin Noble Bank (GNB)

1.58PLN
-1.25% 17:03

Raport bieżący nr 70/2011

02.12.2011
Nabycie obligacji Getin Noble Bank S.A. przez Noble Securities S.A.
Raport bieżący nr 70/2011 z dnia 02 grudnia 2011 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 02 grudnia 2011 r. otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej od Emitenta - Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), o następujących transakcjach na papierach wartościowych (obligacjach serii E) wyemitowanych przez Emitenta w dniu 17 października 2011 r. w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN („Program”), o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 25 marca 2011 r.: - nabyciu przez Spółkę w dniu 02 grudnia 2011 r. 300 sztuk obligacji serii E. Noble Securities S.A., jako Sub-Dealer, jest stroną umowy dealerskiej zawartej z Emitentem oraz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 marca 2011 r., dotyczącej w/w Programu. Obligacje zostały nabyte przez Spółkę na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym, na podstawie cywilnoprawnej umowy, w celu ich odsprzedaży. Średnia jednostkowa cena kupna jednej sztuki obligacji wyniosła 1.000,50 PLN. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).