Getin Noble Bank (GNB)

1.69PLN
-1.74% 17:02

Raport bieżący 23/2012

29.02.2012
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A
Raport bieżący nr 23/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. Zgodnie z §38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami) Zarząd Getin Noble Bank S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 03 kwietnia 2012 r.