Getin Noble Bank (GNB)

1.12PLN
-3.45% 17:04

Wznowienie Subfunduszu Noble Fund Africa

29.03.2011

Informacja o wznowieniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu Noble Fund Africa z dnia 29 marca 2011 r.

Informacja o wznowieniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu Noble Fund Africa z dnia 29 marca 2011 r. Zarząd Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w imieniu Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr RFI 560 („Fundusz”) niniejszym informuje, iż z dniem 29 marca 2011 r. Fundusz wznawia zbywanie oraz odkupywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu Noble Fund Africa („Subfundusz”), wydzielonego w ramach Funduszu. Zawieszenie zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu związane było z brakiem możliwości dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów Funduszu, z przyczyn niezależnych od Funduszu, to jest z powodu braku udostępnienia przez fundusz zagraniczny Julius Baer Multistock informacji o wartości aktywów netto przypadających na tytuły uczestnictwa subfunduszu JB Northern Africa Fund (wydzielonego w ramach tego funduszu zagranicznego) stanowiące podstawową kategorię lokat Subfunduszu. Na dzień 28 marca 2011 r. fundusz zagraniczny wznowił wycenę tytułów uczestnictwa wydzielonego w jego ramach subfunduszu JB Northern Africa Fund, a tym samym Fundusz odzyskał możliwość dokonania wiarygodnej wyceny tytułów uczestnictwa JB Northern Africa Fund, stanowiących istotną cześć aktywów Subfunduszu. Zgodnie z treścią decyzji KNF z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia zgody na wydłużenie okresu zawieszenia zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz decyzji KNF z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia zgody na wydłużenie okresu zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu, dzień wznowienia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu ustalono na następny dzień roboczy po dniu, w którym ustała przyczyna zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Z tego względu dniem wznowienia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu, a także pierwszym dniem, na który ustalona zostanie wartość aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa, jest dzień 29 marca 2011 r. Dzień wznowienia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu jest jednocześnie pierwszym dniem, w którym będą przyjmowane zlecenia nabycia, odkupienia i konwersji jednostek uczestnictwa Subfunduszu. Zlecenia te będą realizowane w standardowym trybie, przewidzianym statutem i prospektem informacyjnym Funduszu. Mariusz Błachut Sylwia Magott Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu