Getin Noble Bank (GNB)

1.03PLN
+ 6.19% 17:00

Grupa Getin Noble Bank – 450,1 mln zysku netto w 2010 roku

25.02.2011
· Dynamiczny wzrost skali działania – suma bilansowa osiągnęła 42,8 mld zł (+29,3% r/r) · Dwukrotnie szybszy wzrost dochodów w stosunku do kosztów · Dywersyfikacja źródeł przychodów – zrównoważony wzrost wyniku z tytułu odsetek (+34,2%) i wyniku z tytułu prowizji i opłat (34,6%) · Podwojenie sprzedaży leasingowej (+112% r/r) „Sukces zakończonej w 2010 roku fuzji otworzył przed Getin Noble Bankiem nowe możliwości ekspansji na polskim rynku finansowym. Dzięki stałemu umacnianiu naszej pozycji w kluczowych segmentach rynku oraz aktywnemu poszukiwaniu nowych źródeł przychodów, udało nam się znacząco zwiększyć skalę działania, przy jednoczesnym zachowaniu korzystnej relacji pomiędzy kosztami i przychodami”– mówi Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Bank. „Naszym nawiększym wyzwaniem było zwiększenie efektywności zarządzania ryzykiem kredytowym. Pozytywnie odnosimy się zatem do faktu stabilizacji poziomu odpisów aktualizacyjnych w drugiej połowie 2010 roku” – dodaje Krzysztof Rosiński. Podstawowe parametry finansowe W 2010 roku Spółki Grupy Getin Noble Bank osiągnęły zysk netto w wysokości 450,1 mln zł, co jest wynikiem lepszym o 45,7% w ujęciu rok do roku. Największy udział w zyskach Grupy miał Getin Noble Bank (436,9 mln zł, +37,4% r/r) oraz Open Finance (72,3 mln zł, +11,2% r/r). Największą dynamikę wzrostu zysków netto (+580% r/r) w minionym roku odnotował Noble Securities, wypracowując ponad 20,4 mln zł. W tym samym okresie, Noble Funds TFI osiągnęło zysk netto na poziomie 20,1 mln zł (+54,6% r/r). Getin Noble Bank Od momentu fuzji, Getin Noble Bank konsekwentnie realizował strategię dywersyfikacji źródeł przychodów oraz aktywnie angażował się w przedsięwzięcia o wysokim potencjale biznesowym. Bank mimo stałej rozbudowy sieci sprzedaży oraz zwiększeniu zatrudnienia o ponad 1000 osób, zachował korzystny poziom współczynnika kosztów do dochodów (32,5%). Po dwunastu miesiącach 2010 roku saldo kredytów Banku wyniosło 33,5 mld zł, co jest wynikiem lepszym o 30,9% w porównaniu z końcem 2009 roku. Dynamika wzrostu salda ponad trzykrotnie przewyższała tempo rynkowe, które na koniec 2010 roku wynosiło wg danych NBP 8,8%. W tym samym okresie saldo depozytów osiągnęło wartość 37,0 mld (+31,2% r/r). Na koniec 2010 roku 85% salda depozytów pochodziła od Klientów indywidualnych. Znaczący wzrost salda depozytów, pozwolił Getin Noble Bankowi na zwiększenie udziałów w rynku o 0,9 p.p. do poziomu 5,4%. Na dzień 31 grudnia 2010 roku współczynnik kredytów do depozytów wyniósł 90,5%. Getin Noble Bank aktywnie umacnia swoją pozycję w kluczowych segmentach rynku oraz systematycznie poszerza swoją ofertę o nowoczesne produkty finansowe: · Utrzymanie wysokiej dynamiki sprzedaży kredytów hipotecznych (+35,1% r/r) oraz umocnienie pozycji wicelidera rynku kredytów hipotecznych. Spadek udziału kredytów walutowych w portfelu ogółem do 46,1% (z poziomu 53,8% rok wcześniej) w wyniku intensywnej sprzedaży produktów w PLN; · Umocnienie pozycji lidera na rynku kredytów samochodowych, dzięki intensyfikacji działań sprzedażowych. Bank odnotował wzrost sprzedaży w tym segmencie o 9,9% w ujęciu rok do roku (średnia rynkowa dla samochodów używanych + 2,9%). Co piąty kredyt udzielony w 2010 roku był przeznaczony na finansowanie zakupu nowego samochodu (w 2009 roku co dziesiąty); · Dynamiczny rozwój działalności leasingowej przełożył się na bardzo dobre wyniki sprzedaży ( wzrost o 112,1% r/r), która osiągnęła wartość 546,8 mln zł; · Rozwój działalności Banku w zakresie finansowania małych i średnich firm, w tym konkurencyjnej oferty wykupu wierzytelności oraz możliwości dofinansowania firm z Europejskiego Banku Inwestycyjnego; · Świadome ograniczanie sprzedaży kredytów gotówkowych, wynikające z zaostrzenia polityki kredytowej Banku oraz dostosowania jej do zapisów Rekomendacji T; · Poszerzenie oferty Banku o bankowość internetową GetinOnline. Kluczowe spółki Grupy Getin Noble Bank W 2010 roku Open Finance stale umacniał swoją pozycję lidera na rynku doradztwa finansowego. W ciągu dwunastu miesięcy ubiegłego roku, sprzedaż spółki przekroczyła poziom 13 mld zł. W grudniu 2010 roku Getin Noble Bank podjął decyzję o upublicznieniu Open Finance na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem jest umożliwienie spółce dalszego, dynamicznego rozwoju. Wartość aktywów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Noble Funds wzrosła o 38,8% osiągając poziom 2,3 mld zł. Największy wzrost wartości odnotowały aktywa zgromadzone w ramach funduszy inwestycyjnych (+49,3% r/r). W tym samym okresie średnia wzrostu aktywów dla rynku wyniosła 24,1% (wg Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami). Na podkreślenie zasługuje fakt, że aż cztery fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI, znalazło się w czołówkach poszczególnych grup inwestycyjnych wg rocznej stopy zwrotu. Wśród spółek Grupy kapitałowej Getin Noble Bank, najdynamiczniejsza rozwój odnotował Dom Maklerski Noble Securities. Dzięki aktywnym działaniom w zakresie subskrypcji produktów strukturyzowanych i obligacji korporacyjnych spółka osiągnęła przychody prowizyjne na poziomie 92,1 mln zł. Produkty i usługi Grupy Getin Noble Bank dystrybuowane są w sieci 650 placówek własnych i partnerskich (w tym: 518 oddziałów własnych i oddziałów partnerskich, 93 oddziały Open Finance i Open Direct, 22 oddziały Getin Leasing oraz 17 oddziałów Noble Securities). Obecna sieć punktów obsługi klienta Getin Noble Banku plasuje Grupę na 3 miejscu pod względem wielkości sieci sprzedaży na rynku bankowym w Polsce.