Getin Noble Bank (GNB)

1.03PLN
+ 6.19% 17:00

Wyniki Grupy kapitałowej za I kwartał 2011 roku

13.05.2011
Oferta publiczna Open Finance Oferta publiczna spółki Open Finance, lidera rynku doradztwa finansowego, była najważniejszym wydarzeniem w Grupie Getin Holding w pierwszym kwartale 2011. Pierwsze notowanie akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się 5 kwietnia. W dniu debiutu cena akcji wzrosła o 2,3% i wyniosła 18,41 PLN. Oferta publiczna warta 445,5 mln PLN objęła 24 750 tys. akcji. Przeprowadzona nowa emisja 4 250 tys. akcji serii C umożliwiła Open Finance pozyskanie z rynku 76,5 mln PLN. Celem wprowadzenia Open Finance na Giełdę Papierów Wartościowych było zdobycie środków na sfinansowanie potencjalnych przejęć na rynku usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz dalszy rozwój sieci sprzedaży. Wpływ transakcji na wyniki Getin Noble Banku i Getin Holding będzie w pełni widoczny w wynikach za pierwsze półrocze 2011 roku. Dzięki pozyskanym środkom w drugiej połowie roku Open Finance uruchomi nowy projekt – Open Life. Celem jest zaspokojenie potrzeb emerytalnych klientów poprzez długoterminowe produkty oszczędnościowe oraz inwestycyjne. Jednocześnie, dzięki ofercie, wzmocniona zostanie pozycja kapitałowa Getin Noble Banku. Do końca marca 2011 r. Open Finance wypracował 20,3 mln PLN zysku netto, czyli o 34,9% więcej w ujęciu rok do roku. Przychody z pośrednictwa finansowego wzrosły o 45%. Wartość sprzedaży jednorazowych planów inwestycyjnych wzrosła o 71% (r/r), a planów regularnego oszczędzania o 55% (r/r). Wartość sprzedaży produktów depozytowych wyniosła ponad 1,4 mld PLN. Doskonałe wyniki sprzedażowe Getin Noble Bank Grupa Getin Noble Bank systematycznie umacnia swoją pozycję na rynku dzięki trwałemu wzrostowi sprzedaży w najbardziej dochodowych segmentach. Całkowita wartość sprzedaży to ponad 3,6 mld PLN, czyli o 64,3% więcej w porównaniu do pierwszego kwartału 2010 roku. W pierwszym kwartale 2011 roku wartość udzielonych przez Getin Noble Bank kredytów hipotecznych wyniosła ponad 2,1 mld PLN (65,9%) więcej w ujęciu rok do roku. Pozwoliło to bankowi utrzymać pozycję wicelidera w tym segmencie rynku. Portfel kredytów hipotecznych zwiększył się o prawie 8 mld. Bank sprzedając przede wszystkim kredyty w PLN obniżył, na koniec pierwszego kwartału, udział kredytów walutowych w portfelu ogółem do poziomu 43,4% (o 2,7 p.p. mniej niż na koniec 2010 roku). Grupa Getin Noble Bank, lider rynku kredytów samochodowych, osiągnęła sprzedaż na poziomie 422 mln PLN (+8,1% r/r) i to pomimo spadku sprzedaży nowych samochodów osobowych (o 3,5% r/r) oraz importu samochodów używanych (4,7% r/r). Jeszcze lepiej rozwijała się sprzedaż kredytów detalicznych, której wartość osiągnęła 335 mln PLN (w tym 113 mln PLN to kredyty przeznaczone sfinansowanie zakupu akcji Open Finance), czyli o 56% więcej w relacji rok do roku. Bank utrzymał pozycję lidera na rynku produktów inwestycyjnych, osiągając sprzedaż na poziomie 443 mln PLN. Aktywnie rozwijana jest działalność na rynku finansowania MŚP. Sprzedaż wzrosła o 129,9% (r/r) – do poziomu 499 mln PLN. W tym samym czasie sprzedaż produktów leasingowych wzrosła o 142,4%, osiągając wartość 229 mln PLN. Getin Noble Bank systematycznie zwiększa „cross-selling” w działaniach sprzedażowych w oparciu o nowe aplikacje informatyczne oraz zmiany w ofercie produktowej. Sukcesem okazała się także bankowość internetowa. Getin Online oraz Open Online w przeciągu zaledwie kilku miesięcy działalności pozyskały ponad 220 tys. klientów. W pierwszym kwartale 2011 roku skonsolidowany zysk netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Grupy Getin Noble Bank wyniósł 100 mln PLN. Zysk brutto wyniósł 128,2 mln PLN, czyli prawie dwa razy więcej niż w pierwszym kwartale 2010 r. Dzięki podjętym w 2010 roku działaniom zmierzającym do poprawy jakości nowego portfela kredytowego, wartość odpisów obniżyła się o 16,7% w ujęciu rok do roku. Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 242,7 mln PLN, a z tytułu odsetek 295,8 mln. W porównaniu z końcem 2010 roku saldo kredytów wzrosło o 4,2% (do 34,9 mld PLN), a saldo depozytów o 5,5% (do 39,1 mld PLN). Dzięki kredytom detalicznym i hipotecznym koszt ryzyka, w porównaniu do pierwszego kwartału 2010, spadł. Na koniec kwartału suma bilansowa banku wynosiła ponad 45,1 mld. Noble Funds TFI wypracował zysk netto wyższy o 32,4% (6 mln PLN). Od początku 2011 roku aktywa zgromadzone w ramach funduszy inwestycyjnych wzrosły o 7%, podczas gdy średnia rynkowa wyniosła 2,4%. Zdecydowanie wyższy, w porównaniu do pierwszego kwartału 2010, był także zysk Noble Securities i wyniósł 8,6 mln PLN. W sumie spółka pozyskała dla 8 podmiotów blisko 330 mln PLN w drodze publicznych i niepublicznych emisji akcji oraz obligacji. Systematyczny rozwój Grupy Getin Holding Spółki wchodzące w skład Grupy Getin Holding skutecznie poszerzają działalność operacyjną w zakresie bankowości, ubezpieczeń, doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz leasingu, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Sukcesem zakończyło się SPO Getin Holding, w ramach którego wyemitowano 18 mln akcji serii O z prawem poboru, z ceną 9,25 PLN za jedną akcję. Łączna wartość emisji to 166,5 mln PLN. Środki pozyskane w ramach SPO będą przeznaczone na nowe akwizycje oraz rozwój spółek należących do grupy. Nowe akcje będą wprowadzone do obrotu 17 maja 2011 roku. Bardzo dobre wyniki osiągnęła Grupa Kapitałowa TU Europa, której zysk netto w pierwszym kwartale wyniósł 43,9 mln PLN, czyli o 28,7% więcej w ujęciu rok do roku. O ponad 25% zwiększył się także wynik na działalności operacyjnej, a składka przypisana wg MSR wzrosła o 9,8% (r/r) i wyniosła 165,1 mln PLN. Europa jest niekwestionowanym liderem sektora bancassurance w Polsce, zajmuje drugie miejsce wśród ubezpieczycieli życiowych oraz trzecie miejsce pod względem składki przypisanej brutto. MW Trade, nowa spółka grupy, wykorzystując potencjał Grupy Getin Holding, wypracowała 2,3 mln PLN zysku netto (+109,1% r/r). Portfel należności zwiększył się 4,5 razy w porównaniu do pierwszego kwartału 2010. Spółka, opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu współpracy z jednostkami służby zdrowia oraz korzystając z know–how całej grupy, przygotowuje nowe produkty zarówno dla sektora medycznego, jak i innych sektorów poszerzając zakres swojej działalności. W pierwszym kwartale 2011 roku zwiększył się udział spółek zagranicznych w wyniku grupy. W marcu 2011, należąca do grupy rosyjska spółka Carcade, wicelider lokalnego rynku leasingu samochodów, sfinalizowała zakup Kubanbank. Transakcja umożliwi grupie rozwój działalności w segmencie kredytów samochodowych. Całkowita wartość sprzedaży Carcade wzrosła o 110% w ujęciu rok do roku. Działający na Ukrainie PlusBank, ze sprzedażą większą o 330% (r/r) utrzymał pozycję lidera na rynku kredytów samochodowych, jednocześnie wzbogacając swoją ofertę o produkty leasingowe. Białoruski SombelBank ma ponad trzykrotny wzrost wartości sprzedaży, zwiększa udziały na rynku kredytów gotówkowych oraz ratalnych. W pierwszym kwartale 2011 roku działalność zagraniczna Getin Holding wypracowała łącznie 10,4 mln PLN, osiągając wynik lepszy o 67,7% (r/r). W pierwszym kwartale 2011 roku Getin Holding osiągnął zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 88,7 mln PLN. Znacząco wzrósł wynik prowizyjny (33,9% r/r) oraz odsetkowy (25,0% r/r), przy równoczesnym wzroście salda należności kredytowych i leasingowych o 33,5% (do 36,2 mld) w porównaniu do analogicznego okresu 2010. Wynik przed opodatkowaniem wyniósł 144 mln PLN, czyli o 126% więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem 2010 roku.