Getin Noble Bank (GNB)

1.13PLN
-2.59% 14:37

Strategiczne zmiany w Grupie Getin Holding

29.06.2011
Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o braku sprzeciwu wobec sfinalizowania przez Getin Holding S.A nabycia 100% akcji Allianz Banku Polska S.A. Decyzja ta zapoczątkowała proces strategicznych przemian w Grupie Getin Holding, polegających na wydzieleniu Getin Noble Banku ze struktury Grupy i połączeniu go z Allianz Bankiem. Głównym celem tych przemian jest wypełnienie zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego zwiększenia płynności akcji Getin Noble Bank w obrocie giełdowym, poprzez zwiększenie udziału akcjonariuszy niepowiązanych z Getin Holding do minimum 15%. Umożliwi to pełną, rynkową wycenę Getin Noble Banku. Dodatkowym efektem planowanych zmian będzie także uporządkowanie struktury Getin Holding oraz rozdzielenie dojrzałego przedsięwzięcia, jakim jest Getin Noble Bank, od spółki skoncentrowanej przede wszystkim na nowych lub będących w początkowej fazie rozwoju organizacjach. Transakcja będzie miała 3 główne etapy – przekształcenia w Grupie, wydzielenie Getin Noble Banku oraz połączenie z Allianz Bankiem. W pierwszym etapie Getin Holding dokonał zakupu 100% akcji Allianz Bank, a nazwa Banku zostanie zmieniona na Get Bank S.A. po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. W najbliższych miesiącach Getin Holding przejmie kontrolę nad Idea Bankiem w drodze emisji nowych akcji Idea Banku (podwyższenie kapitału własnego o 250 mln PLN). Z kolei Idea Bank kupi od Getin Holding akcje PDK. W drugim etapie nastąpi podział Getin Holding – poprzez wydzielenie warszawskiego oddziału Spółki, który jest właścicielem 93,71% akcji Getin Noble Banku. Transakcja ta zostanie przeprowadzona w trybie artykułu 529, paragraf 1 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych – czyli przeniesienie części majątku Getin Holding na istniejącą spółkę (Allianz Bank). W ramach tego etapu akcje Allianz Bank zostaną wprowadzone do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a dotychczasowi akcjonariusze Getin Holding otrzymają akcje emitowane przez Allianz Bank (tzw. emisja podziałowa). Każdy akcjonariusz Getin Holding będzie, po podziale, posiadał tę samą liczbę akcji Getin Holding oraz przydzieloną zgodnie z parytetem wymiany liczbę akcji Allianz Banku. Parytet wymiany zostanie ustalony podczas dokonywania wycen i zweryfikowany przez biegłego wyznaczonego przez sąd. Sam podział z punktu widzenia akcjonariuszy będzie ekonomicznie neutralny. Trzeci, ostatni etap to połączenie Allianz Banku z Getin Noble Bankiem. Ze względu na zwiększoną płynność akcji oraz pozycję rynkową połączony bank powinien cieszyć się zainteresowaniem inwestorów, którzy obecnie – ze względu na bardzo niską płynność w obrocie akcji –mają ograniczoną możliwość podejmowania decyzji inwestycyjnych. Do końca tego roku powinny zakończyć się dwa etapy – czyli przekształcenia w grupie, podział Getin Holding oraz upublicznienie Allianz Bank. Trzeci etap, czyli połączenie z Getin Noble Bankiem, powinien nastąpić w kwietniu 2012 roku, przy czym ostateczne terminy są uzależnione od uzyskania odpowiednich zgód ze strony organów nadzoru. Strategia Getin Holding nie ulegnie zmianie. Głównym celem Spółki jest wyszukiwanie i realizacja nowych projektów inwestycyjnych w Polsce oraz poza jej granicami. Od początku istnienia Holding pełnił – i nadal zamierza pełnić - rolę inkubatora nowych przedsięwzięć na rynku finansowym. Natomiast struktura Holdingu po transakcji będzie czytelniejsza dla inwestorów i dla całego rynku.