Getin Noble Bank (GNB)

0.57PLN
-1.72% 16:46

EMISJA OBLIGACJI SERII B

10.08.2011
Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 10 sierpnia 2011 r. wyemitował 350 sztuk Obligacji serii B kod ISIN PLNOBLE00041 o łącznej wartości 35.000.000 PLN. Wartość nominalna jednej Obligacji serii B wyniosła 100.000 PLN. Obligacje oferowane były po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji. Dniem wykupu obligacji jest 10 sierpnia 2017r. Obligacje są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę. Kwoty odsetek są naliczane od dnia emisji (włącznie) do dnia wykupu lub odpowiednio Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). Kwota odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego sześciomiesięcznego okresu odsetkowego. W przypadku gdy do 25 stycznia 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego nie wyda zgody lub odmówi wydania zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji do funduszy uzupełniających Getin Noble Banku S.A. zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego, Emitent po przekazaniu Obligatariuszom nieodwołalnego zawiadomienia z co najmniej 15 dniowym wyprzedzeniem może dokonać wykupu wszystkich Obligacji („Dzień Wcześniejszego Wykupu”). Zawiadomienie to powinno określać Dzień Wcześniejszego Wykupu, który będzie przypadał w dniu płatności odsetek. Wykup Obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu nastąpi poprzez zapłatę kwoty wykupu powiększonej o kwotę odsetek naliczonych do Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia ). Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN, o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 25 marca 2011 r.