Getin Noble Bank (GNB)

0.99PLN
+ 2.06% 09:02

Grupa Getin Noble Bank – wyniki po półroczu 2011 roku

26.08.2011
W dwóch kwartałach 2011 roku Grupa Getin Noble Bank osiągnęła zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 791,2 mln PLN. W tym samym okresie sprzedaż kredytów osiągnęła poziom 7,2 mld PLN (+52% r/r). Od początku roku suma bilansowa Banku wzrosła o 14,5% (do poziomu 49,0 mld PLN), natomiast kapitały własne o 23,8% (4,1 mld PLN).
Rekordowy zysk netto Grupy Getin Noble Bank związany jest z sukcesem debiutu giełdowego Open Finance. Osiągnięty wynik jest potwierdzeniem zdolności Grupy do budowania wartości spółek w oparciu o innowacyjne koncepcje biznesowe, jak również wymianę doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań. Wpływ sprzedaży akcji Open Finance na wynik netto Grupy wyniósł 620 mln PLN. Grupa odnotowała znaczący wzrost wartości sprzedaży we wszystkich kluczowych segmentach rynku. Towarzyszył temu wzrost marży odsetkowej w II kwartale o 21 pb (do 3%). Bank umocnił swoją pozycję lidera sprzedaży kredytów samochodowych udzielając w II kwartale kredytów o wartości 429 mln PLN. Jako wicelider rynku kredytów hipotecznych, Grupa Getin Noble Bank osiągnęła wartość sprzedaży w II kwartale 2011 roku na poziomie 2 142 mln PLN, o 55,5% więcej w ujęciu rok do roku. Bank systematycznie rozwija ofertę kredytową oraz leasingową dla małych i średnich firm. Wartość kredytów udzielonych MSP w II kwartale to 433 mln PLN. Getin Noble Bank realizuje strategię zrównoważonego zwiększania salda kredytów i depozytów. Dzięki intensywnej akcji sprzedażowej udziały Banku w rynku kredytów wzrosły o 0,7 p.p (r/r) osiągając poziom 5,1%. Saldo kredytów wzrosło w przeciągu roku o 25,7%. Od 30 czerwca 2010 roku do końca I półrocza br. portfel depozytów zwiększył się o 24,9%, czyli o 8,2 mld PLN. W II kwartale 2011 saldo depozytów wzrosło o 1,8 mld PLN. Ponad 95% pozyskanych środków pochodziło od klientów detalicznych. Tym samym Bank zwiększył udziały w rynku depozytów o 0,7 p.p. (5,8%). Sukcesem jest awans Getin Leasing z 15 na 7 pozycję wśród firm leasingowych w Polsce, dzięki największemu na rynku wzrostowi wartości sprzedaży leasingowej w I półroczu 2011 roku (212% r/r). Bank znacząco zwiększył też przychody prowizyjne ze sprzedaży produktów inwestycyjnych - wynik w II kwartale 2011 roku był o 54% lepszy niż w II kwartale 2010 roku. W pierwszym półroczu br. Bank konsekwentnie realizował strategię rozwoju bankowości relacyjnej. Jej celem jest zwiększenie efektywności cross-sellingu oraz poprawa struktury przychodów prowizyjnych. Na koniec II kwartału udział pozakredytowych przychodów prowizyjnych osiągnął poziom 41% (+ 14 p.p. w ujęciu r/r). W tym samym czasie średnie uproduktowienie klientów wzrosło do poziomu 2,35 (+0,5 r/r). W mijającym półroczu największą kontrybucję do wyników Grupy Getin Noble Bank, spośród spółek podporządkowanych, miał Open Finance (uwzględniając zmiany w akcjonariacie będące następstwem jego upublicznienia), który wypracował dla Grupy 20,3 mln PLN zysku netto. Ponad 15,1 mln PLN zysku osiągnął, działający od końca 2010 roku, Idea Bank. Najszybciej rósł zysk netto (w ujęciu rok do roku) Noble Securities (190,3%; 12,3 mln PLN) oraz Noble Funds TFI (39,3%; 11,6 mln PLN). W ramach ogłoszonego w I kwartale programu emisji obligacji, 29 czerwca br. Bank wyemitował obligacje o łącznej wartości 250 mln PLN. 2 7 lipca 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na zaliczenie pozyskanych w ten sposób środków do funduszy uzupełniających Getin Noble Banku S.A. Na koniec półrocza współczynnik CAR Banku wynosił 9,82%.