Getin Noble Bank (GNB)

1.01PLN
-2.88% 17:00

EMISJA OBLIGACJI SERII D

20.09.2011
Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 20 września 2011 r. wyemitował 20.000 sztuk Obligacji serii D kod ISIN PLNOBLE00066 o łącznej wartości 20.000.000 PLN. Wartość nominalna jednej Obligacji serii D wyniosła 1.000 PLN. Obligacje oferowane były po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji. Dniem wykupu obligacji jest 20 września 2017r. Obligacje są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę. Kwoty odsetek są naliczane od dnia emisji (włącznie) do dnia wykupu lub odpowiednio Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). Kwota odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego sześciomiesięcznego okresu odsetkowego. W przypadku, gdy do 2 marca 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego nie wyda zgody lub odmówi wydania zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji do funduszy uzupełniających Getin Noble Banku S.A. zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego, Emitent po przekazaniu Obligatariuszom nieodwołalnego zawiadomienia z co najmniej 15 dniowym wyprzedzeniem może dokonać wykupu wszystkich Obligacji („Dzień Wcześniejszego Wykupu”). Zawiadomienie to powinno określać Dzień Wcześniejszego Wykupu, który będzie przypadał w dniu płatności odsetek. Wykup Obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu nastąpi poprzez zapłatę kwoty wykupu powiększonej o kwotę odsetek naliczonych do Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia ). Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN, o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 25 marca 2011 r.