Ład korporacyjny

Getin Noble Bank S.A. informuje, że począwszy od 1 stycznia 2016 r. stosuje rekomendacje i zasady szczegółowe zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie Uchwałą nr 26/1413/2015, z zastrzeżeniem w zakresie zasady I.Z.1.15 dot. polityki różnorodności  i związanej z nią rekomendacji II.R.2, wobec której nie zostały jeszcze podjęte wszystkie wymagane decyzje organów Banku o jej stosowaniu. Niemniej jednak Bank podkreśla, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa w zakresie niedyskryminacji przy zatrudnianiu

Odesłanie do strony GPW

Dokumenty Getin Noble Bank do dnia 01.06.2012 r.