Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący 28/2010

09.06.2010

Zmiana ratingu Getin Noble Bank S.A. przez Fitch Ratings

ZMIANA RATINGU GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ FITCH RATINGS Raport bieżący nr 28/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”, „Bank”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2010 r. Fitch Ratings-Londyn/Warszawa („Fitch Ratings”, „Agencja”) opublikował rating o Banku, w którym potwierdził ratingi nadane w dniu 7 stycznia 2010 r. (Raport bieżący Banku nr 5/2010) tj. : rating podmiotu („IDR”) „BB”, rating krótkoterminowy „B”, rating indywidualny „D”, rating wsparcia „5” oraz długoterminowy rating krajowy „BBB(pol)” zmieniając jednocześnie rating podmiotu, rating indywidualny oraz długoterminowy rating krajowy poprzez zdjęte ich z listy obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany. Perspektywa dla ratingu podmiotu oraz długoterminowego ratingu krajowego została skorygowana z Negatywnej na Stabilną. Jako powód powyższej zmiany wskazano wyższe odpisy z tytułu utraty wartości kredytów, dużą, ale malejącą ekspozycję na kredyty hipoteczne denominowane w obcej walucie, zależność od rynku międzybankowego w celu zabezpieczenia strukturalnego niedopasowania walutowego oraz relatywnie umiarkowany poziom płynności. Czynnikami wpływającymi na rating są również w ocenie Fitch Ratings stabilne źródła finansowania oparte prawie wyłącznie na depozytach detalicznych oraz zdywersyfikowane strumienie przychodów. W ocenie Agencji wyniki finansowe przed odpisami uległy poprawie z uwagi na spadek kosztów finansowania, wzrost sprzedaży kredytów oraz odbicie w segmencie pośrednictwa finansowego, co wzmocniło prowizyjną część przychodów. Fitch Ratings oczekuje dalszego spadku jakości aktywów wynikającego z bardzo szybkiego tempa wzrostu akcji kredytowej w poprzednich latach. W rezultacie dalsze odpisy są prawdopodobne, a sytuacja w tym zakresie może ulec poprawie pod koniec 2010 roku, zakładając brak destabilizacji otoczenia ekonomicznego. Definicje ratingów Fitch są dostępne na stronie agencji pod adresem www.fitchratings.com. Opublikowane ratingi, kryteria i metodyki są dostępne przez cały czas na tej stronie. Na stronie www.fitchratings.com w sekcji „Code of Conduct” znajdują się następujące dokumenty: code of conduct, confidentiality, conflicts of interest, affiliate firewall, compliance policies and procedures, a także inne istotne dokumenty dotyczące procedur stosowanych przez Fitch. Zgodnie z komentarzem Agencji, decyzje ratingowe odzwierciedlają zastosowanie następujących kryteriów: „Globalne Kryteria dla Instytucji Finansowych” z dnia 29 grudnia 2009r. , oraz „Ratingi na Skali Krajowej – Aktualizacja Metodologii”, które są dostępne na stronie agencji: www.fitchratings.com. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).