Getin Noble Bank (GNB)

0.61PLN
+ 5.17% 14:26

Raport bieżacy 44/2010

07.09.2010

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU SPÓŁKI Raport bieżący nr 44/2010 z dnia 7 września 2010 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 7 września 2010 r. powołała do składu Zarządu Emitenta z dniem 1 października 2010 r. Pana Karola Karolkiewicza oraz Pana Macieja Szczechurę powierzając im funkcje Członków Zarządu. Jednocześnie w dniu dzisiejszym Pan Jarosław Augustyniak pełniący funkcję I Wiceprezesa Zarządu Emitenta złożył rezygnację z dniem 7 września 2010 r. z dotychczas pełnionej funkcji w Zarządzie Emitenta. Pan Jarosław Augustyniak poinformował, iż powodem rezygnacji jest zakres obowiązków wynikający z funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu GMAC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Informacje dotyczące powołanych Członków Zarządu Emitenta: Pan Karol Karolkiewicz W 2001 r. ukończył Policealne Studium Informatyczne „Mila College” – specjalność Administracja Sieci Komputerowych. Absolwent Szkoły Wyższej Mila College w Warszawie – kierunek informatyka, specjalność zarządzanie zasobami informacyjnymi oraz Olympus Szkoły Wyższej im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie – kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Ubezpieczenia. Ukończył kurs Cisco CCNA. W latach 2000 – 2004 - współpraca z Expander Advisors Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług informatycznych – zarządzanie IT; W latach 2004 – 2005 - współpraca z Open Finance S. A. w zakresie świadczenia usług informatycznych; W 2009 r. - Doradca Zarządu ds. IT Getin Bank S. A.; W 2009 r. - Dyrektor Departamentu Informatyki Noble Bank S. A.; Od 2005 r. – współpraca ze spółkami z Grupy Getin Noble Bank S.A. (dawniej Grupy Noble Bank S.A.) w zakresie świadczenia usług informatycznych (od 2005 r. Open Finance S.A., 2006 r. Noble Bank S.A., od 2009 r. Noble Securities S.A.); Od 2006 r. - Dyrektor IT Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.; Od 2010 r. – Dyrektor Zarządzający Obszarem Informatyki Getin Noble Bank S. A.; Pan Karol Karolkiewicz zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Maciej Szczechura Studia na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Przed rozpoczęciem pracy w bankowości przez 5 lat pracował w agencji marketingowej DDB Warszawa, przygotowując komunikację m.in. dla Telekomunikacja Polska S.A., Wizja TV, Danone Sp. z o.o., Glaxo Wellcome. W latach 2004 – 2005 - Dyrektor Marketingu Euro Bank S.A. W latach 2005 - 2006 - Dyrektor Zarządzający Euro Bank S.A., odpowiedzialny za obszar marketingu oraz PR Od kwietnia 2006-2010 Wiceprezes Zarządu Euro Bank S.A., odpowiedzialny za pion komunikacji (marketing i public relations) i pion operacji, w którego skład wchodzą Centrum Obsługi Klienta, Departament Operacji Bankowych, Departament Decyzji Kredytowych oraz Departament Windykacji. Pan Maciej Szczechura zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz w zw. z § 27 i 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).