Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący 9/2010

27.01.2010

Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji GETIN NOBLE BANK S.A.

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE UJAWNIENIA STANU POSIADANIA AKCJI GETIN NOBLE BANK S.A. Raport bieżący nr 9/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. Zgodnie z art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. 05.184.1539) Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2010 r. otrzymał od spółki Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Getin Holding S.A.”) zawiadomienie w trybie art. 69 wyżej wymienionej ustawy oraz od Pana dr Leszka Czarneckiego zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 wyżej wymienionej ustawy. W zawiadomieniach tych, Getin Holding S.A. oraz Pan dr Leszek Czarnecki poinformowali, iż w wyniku połączenia Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie i Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 stycznia 2010 r., Getin Holding S.A. (podmiot zależny od Pana dr Leszka Czarneckiego) objął w dniu 26 stycznia 2010 r. 735 328 101 akcji Emitenta, w tym 735 327 955 akcji w zamian za akcje Getin Bank S.A. oraz 146 akcji na podstawie umowy objęcia akcji zawartej z Emitentem. Wyżej wymienione akcje zostały zapisane na rachunku maklerskim Getin Holding S.A. w dniu 26 stycznia 2010 r. Pan dr Leszek Czarnecki posiada łącznie 55,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. (w tym bezpośrednio 11,37% oraz za pośrednictwem spółki LC Corp B.V. z siedziba w Amsterdamie 44,17%) i jest podmiotem dominującym wobec Getin Holding S.A. oraz wobec Emitenta. Przed objęciem wyżej wymienionych akcji Getin Holding S.A. była w posiadaniu 158 458 666 akcji Noble Bank S.A. co stanowiło 73,64% kapitału zakładowego Noble Bank S.A. i uprawniało do 158 458 666 (73,64%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Bank S.A. W wyniku objęcia akcji Emitenta dotychczasowa liczba akcji będących w posiadaniu Getin Holding S.A. oraz pośrednio przez Pana dr Leszka Czarneckiego wzrosła do 893 786 767, co stanowi 93,7116% kapitału zakładowego i uprawnia do 893 786 767 (93,7116%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.