Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący 12/2010

15.02.2010

Informacja Zarządu

INFORMACJA ZARZĄDU Raport bieżący nr 12/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż Emitent podjął decyzję o zamiarze zaoferowania do sprzedaży w ramach Oferty Publicznej, która będzie dokonywana przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ("Spółka") wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji Spółki tj. 1 570 400 akcji zwykłych na okaziciela, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) pod kodem ISIN PLEUROP00019, o wartości nominalnej 4 zł każda, stanowiących 19,94% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 570 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,94% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).