Getin Noble Bank (GNB)

0.61PLN
+ 5.17% 14:22

Raport bieżący nr 19/2011

08.04.2011

Podsumowanie oferty publicznej

PODSUMOWANIE OFERTY PUBLICZNEJ Raport bieżący nr 19/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Sprzedający”) niniejszym przekazuje do wiadomości podsumowanie oferty publicznej („Oferta Publiczna”) akcji Open Finance S.A. („Spółka”) obejmującej publiczną subskrypcję akcji serii C („Akcje Serii C”) oraz publiczną sprzedaż akcji Spółki sprzedawanych przez Sprzedającego („Akcje Sprzedawane”). Wszystkie terminy pisane dużą literą, a nie zdefiniowane w niniejszym raporcie, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2011 r. 1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii C i sprzedaży Akcji Sprzedawanych: - przyjmowanie zapisów na Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Indywidualnych od 16 marca 2011 r. do 22 marca 2011 r., - przyjmowanie zapisów na Akcje Serii C i Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych od 23 marca 2011 r. do 25 marca 2011 r. 2.Data przydziału Akcji Serii C i Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 25 marca 2011 r. 3.Liczba akcji objętych Ofertą Publiczną – 24.750.000 akcji, w tym 20.500.000 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Sprzedającego oraz 4.250.000 nowo emitowanych Akcji Serii C. 4.Stopa redukcji: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 74,18% (wartość średnia), - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 0,0%. 5.Liczba akcji Spółki, na które złożono zapisy w ramach Oferty Publicznej – 35.415.855 akcji, w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 14.378.355 Akcji Sprzedawanych, - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 4.250.000 Akcji Serii C i 16.787.500 Akcji Sprzedawanych. 6.Liczba akcji Spółki, które zostały przydzielone w ramach Oferty Publicznej – 24.750.000 akcji, w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 3.712.500 Akcji Sprzedawanych, - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 4.250.000 Akcji Serii C i 16.787.500 Akcji Sprzedawanych. 7.Cena, po jakiej Akcje Serii C i Akcje Sprzedawane były nabywane (obejmowane) – 18 PLN. 8.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje Spółki objęte subskrypcją – 138 w tym: - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 138 osób, Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje Spółki objęte sprzedażą – 4.994 w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 3.838 osób, - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 1.156 osób. 9.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji – 138 w tym: - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 138 osób, Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach sprzedaży – 4.994 w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 3.838 osób, - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 1.156 osób. 10.Subemitent – UniCredit Bank Austria AG z siedzibą w Wiedniu w wykonaniu Umowy Subemisyjnej nie objął w ramach Subemisji żadnych Akcji Serii C ani nie nabył Akcji Sprzedawanych. 11.Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej – 445.500.000 PLN, w tym: - wartość subskrypcji Akcji Serii C – 76.500.000 PLN, - wartość sprzedaży Akcji Sprzedawanych – 369.000.000 PLN. 12.Wysokość kosztów związanych z Ofertą Publiczną z tytułu emisji Akcji Serii C – 4.194 tys. PLN, w tym: - koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Serii C – 2.470 tys. PLN, - koszt wynagrodzenia Subemitenta – 0 PLN, - koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 1.402 tys. PLN, - koszt promocji oferty – 322 tys. PLN. a.Na podstawie porozumienia pomiędzy Spółką a Sprzedającym z dnia 15 grudnia 2010 r., Spółka pokryje część kosztów Oferty Publicznej tj. w kwocie 785 tys. PLN, w tym: - koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Serii C – 430 tys. PLN, - koszt wynagrodzenia Subemitenta – 0 PLN, - koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 300 tys. PLN, - koszt promocji oferty – 55 tys. PLN. b.Pozostała część kosztów Oferty Publicznej z tytułu emisji Akcji Serii C, tj. w kwocie 3.409 tys. PLN zostanie pokryta przez Sprzedającego, w tym: - koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Serii C – 2.040 tys. PLN, - koszt wynagrodzenia Subemitenta – 0 PLN, - koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 1.102 tys. PLN, - koszt promocji oferty – 267 tys. PLN. W księgach rachunkowych Spółki poniesione przez Spółkę koszty emisji Akcji Seri C zostaną rozliczone z kapitałem zapasowym powstałym z nadwyżki ceny sprzedaży Akcji Serii C ponad ich wartość nominalną. W sprawozdaniu finansowym Spółki kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny sprzedaży Akcji Serii C ponad ich wartość nominalną będzie zaprezentowany w kwocie pomniejszonej o poniesione koszty emisji. Wysokość kosztów związanych ze sprzedażą Akcji Sprzedawanych poniesionych przez Sprzedającego – 8.522 tys. PLN, w tym: - koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Sprzedawanych – 8.045 tys. PLN, - koszt wynagrodzenia Subemitenta – 0 PLN, - koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 477 tys. PLN, - koszt promocji oferty – 0 tys. PLN. W księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Sprzedającego poniesione przez Sprzedającego koszty emisji Akcji Serii C oraz koszty sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostaną rozliczone w ciężar kosztów. 13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez Spółkę, przypadający na 1 Akcję Serii C wyniósł 0,18 PLN, średni koszt przeprowadzenia sprzedaży, przypadający na 1 Akcję Sprzedawaną wyniósł 0,42 PLN. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).