Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Raport bieżący nr 32/2011

16.06.2011

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 32/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 15 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając zgodnie ze statutem Emitentem podjęła uchwałę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, celem dokonania przez nią badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2011 oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od stycznia do kwietnia 2011 roku i przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta. Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2005 -2010, a także wykonywała na rzecz Emitenta usługi doradcze oraz prace związane z weryfikacją sprawozdań finansowych. Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z Ernst & Young Audit Sp. z o.o. zostanie zawarta na wykonanie wyżej wskazanych badań. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 19 oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).