Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący nr 34/2011/K

24.06.2011

Korekta Raportu bieżącego nr 34/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. - Zmiana ratingu Getin Noble Bank S.A. przez Fitch Ratings

Raport bieżący nr 34/2011/K z dnia 24 czerwca 2011 r. Niniejszym raportem Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) koryguje treść raportu bieżącego nr 34/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w poniższy sposób: Było: Getin Noble Bank S.A. („Emitent”, „Bank”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 czerwca 2011 r. Fitch Ratings („Fitch Ratings”, „Agencja”) opublikował rating Banku, w którym potwierdził rating nadany w dniu 9 czerwca 2010 r. (Raporty bieżące Banku nr 28/2010 oraz 28/2010/K), tj.: rating podmiotu („IDR”) „BB”, rating krótkoterminowy „B”, rating indywidualny „D”, oraz długoterminowy rating krajowy „BBB(pol)”, podwyższając jednocześnie rating wsparcia z „3” do „5” oraz wprowadzając minimalny poziom ratingu wsparcia (Support Rating Floor) na poziomie „BB”. Jest: Getin Noble Bank S.A. („Emitent”, „Bank”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 czerwca 2011 r. Fitch Ratings („Fitch Ratings”, „Agencja”) opublikował rating Banku, w którym potwierdził rating nadany w dniu 9 czerwca 2010 r. (Raporty bieżące Banku nr 28/2010 oraz 28/2010/K), tj.: rating podmiotu („IDR”) „BB”, rating krótkoterminowy „B”, rating indywidualny „D”, oraz długoterminowy rating krajowy „BBB(pol)”, podwyższając jednocześnie rating wsparcia z „5” do „3” oraz wprowadzając minimalny poziom ratingu wsparcia (Support Rating Floor) na poziomie „BB”. Powyższa korekta wynika z zaistniałej oczywistej omyłki pisarskiej. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).