Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący nr 41/2011

20.07.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 41/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 lipca 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez Pana Remigiusza Balińskiego w dniu 14 lipca 2011 r. na własny rachunek transakcji nabycia 9.102 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 59.163,00 zł. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna zwykła).