Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący nr 43/2011

25.07.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A

Raport bieżący nr 43/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 lipca 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez Pana Remigiusza Balińskiego w dniu 18 lipca 2011 r. na własny rachunek transakcji nabycia 3.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 18.564,20 zł. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna zwykła).