Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 39/2012

28.03.2012

Stanowisko Zarządu spółki dotyczące planowanego połączenia emitenta

Raport bieżący nr 39/2012 z dnia 28 marca 2012 r. Getin Noble Bank S.A. (dalej: „Emitent”), w wykonaniu obowiązku publikacji pisemnego stanowiska Zarządu odnośnie planowanego połączenia Emitenta wynikającego z § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 ze zm.), przedstawia pisemne stanowisko Zarządu Emitenta w sprawie połączenia Emitenta z Get Bank Spółka Akcyjna, stanowiące załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z 2009 z późn. zm.) w związku § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).