Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 43/2012

03.04.2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin NoblE Bank S.A.

Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz.1439 z póz. zm.) Zarząd Getin Noble Bank S.A. informuje, że akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 3 kwietnia 2012 r. był Get Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, który posiadał 893.786.767 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 99,55% w liczbie głosów na tym Zgromadzeniu oraz co stanowi 93,71% ogólnej liczby głosów.