Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Raport bieżacy 5/2010

12.01.2010

PRZYZNANIE RATINGU GETIN NOBLE BANK S.A.

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że Fitch Ratings-Londyn/Warszawa w dniu 7 stycznia 2010 r. podtrzymał rating dla Getin Banku S.A. (dalej „Getin Bank”) – spółki połączonej w dniu 4 stycznia 2010 r. z Noble Bank S.A. (dalej „Noble Bank”): rating podmiotu („IDR”) „BB”, rating krótkoterminowy „B”, rating indywidualny „D”, rating wsparcia „5” oraz długoterminowy rating krajowy „BBB(pol)”. Perspektywa ratingu podmiotu oraz długoterminowego ratingu krajowego jest Negatywna.

Minimalny rating wsparcia został potwierdzony na poziomie „No Floor”, czyli bez minimalnego poziomu wsparcia. Rating długoterminowy dla programu emisji euroobligacji został potwierdzony na poziomie „BB”. Jednocześnie, wszystkie ratingi dla Getin Banku oraz dla programu emisji euroobligacji zostały wycofane z powodu zakończenia fuzji prawnej Getin Banku z Noble Bankiem, w wyniku której Getin Bank zakończył działalność jako odrębny podmiot prawa.

Równocześnie Fitch nadał połączonej spółce, Getin Noble Bank S.A, rating podmiotu („IDR”) „BB”, rating krótkoterminowy „B”, rating indywidualny „D”, rating wsparcia „5” oraz długoterminowy rating krajowy „BBB(pol)”. Rating podmiotu, długoterminowy rating krajowy oraz rating indywidualny zostały umieszczony na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany.

Umieszczenie ratingów na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany odzwierciedla fakt, iż Getin Bank oraz Noble Bank dysponują jedynie wstępnymi danymi finansowymi na koniec roku 2009. Fitch ma zamiar usunąć ratingi z listy obserwacyjnej w pierwszym kwartale 2010 roku jak tylko będą dostępne zbadane sprawozdania finansowe obu banków oraz po odbyciu spotkania z zarządem połączonej spółki w celu przedyskutowania strategicznego kierunku rozwoju Emitenta.

Ratingi Emitenta odzwierciedlają niedawny szybki wzrost portfela kredytowego Getin Banku oraz Noble Banku, pogarszającą się jakość aktywów, średnią płynność oraz ryzyka związane z dużą, aczkolwiek spadającą, ekspozycją banku na kredyty hipoteczne denominowane w obcej walucie. Odzwierciedlają one również stabilne źródło finansowania oparte na depozytach gospodarstw domowych, odpowiedni poziom kapitalizacji banku oraz zdywersyfikowane źródła przychodów.

Definicje ratingów Fitch są dostępne na stronie agencji pod adresem www.fitchratings.com. Opublikowane ratingi, kryteria i metodyki są dostępne przez cały czas na tej stronie. Na stronie www.fitchratings.com w sekcji „Code of Conduct” znajdują się następujące dokumenty: code of conduct, confidentiality, conflicts of interest, affiliate firewall, compliance policies and procedures, a także inne istotne dokumenty dotyczące procedur stosowanych przez Fitch.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).