Getin Noble Bank (GNB)

0.60PLN
-4.76% 17:00

Raport bieżacy 3/2010

05.01.2010

USTALENIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 5 stycznia 2010 r. zgodnie z upoważnieniem udzielonym na podstawie § 1 uchwały numer VI/18/06/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 18 czerwca 2009 r., Rada Nadzorcza Getin Noble Bank S.A. ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki. Treść jednolitego tekstu Statutu Getin Noble Bank S.A. w załączeniu. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 38ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).