Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 16:14

Raport bieżący nr 11/2008

06.03.2008

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank SA

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Noble Bank S.A. przekazuje treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06 marca 2008r.:
1. Uchwała Nr I/06/03/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank S.A. z dnia 06 marca 2008r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Błachuta.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała Nr II/06/03/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank S.A. z dnia 06 marca 2008r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 29/2008 z dnia 11 lutego 2008r. poz. 1762 w poniższym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Uchwała Nr III/06/03/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank S.A. z dnia 06 marca 2008r.
w sprawie: przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Stępniaka z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Noble Bank SA.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację Pana Piotra Stępniaka z dnia 22 stycznia 2008r. z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Noble Bank SA.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Uchwała Nr IV/06/03/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank S.A. dnia 06 marca 2008r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Noble Bank SA
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 ust. 2 ustawy Prawo bankowe oraz art. 21 ust. 1 pkt. 5) Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Rosińskiego na członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. Uchwała Nr V/06/03/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank S.A. dnia 06 marca 2008r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego rady Nadzorczej Noble Bank SA
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 5) Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Rosińskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z powołaniem w dniu 6 marca 2008 roku do Rady Nadzorczej Noble Bank SA nowej osoby, Zarząd Noble Bank SA podaje do publicznej wiadomości wymagane prawem informacje na temat nowego Członka Rady Nadzorczej.

Krzysztof Rosiński

Wykształcenie:
W 1990 roku rozpoczął studia na Wydziale Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, które ukończył w 1995 roku z tytułem magistra ekonomii.
W latach 1996-98 na tej samej uczelni ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Bankiem Komercyjnym oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie. Od 2001 roku doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Doświadczenie zawodowe:
- 2007.09 – 2008.01 Wiceprezes Zarządu Getin Holding SA;
- 2005.04 – 2006.09 Wiceprezes Zarządu PZU Życie (do 2006.06), Przewodniczący Rady Nadzorczej TFI PZU SA, Członek Rady Nadzorczej PZU Ukraina Życie;
- 2003.12 – 2005.04 Dyrektor Biura Ubezpieczeń Bankowych PZU Życie SA, Dyrektor Biura Bancassurance PZU SA;
- 2002.03 – 2003.11 CitiInsurance Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (wcześniej Towarzystwo Ubezpieczeniowe Energo-Życie SA), Wiceprezes Zarządu;
- 2001.09 – 2003.07 Bank Handlowy w Warszawie SA, Dyrektor Departamentu Rozwoju Projektu CitiInsurance;
-1998.09 PKO/Handlowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A, Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, Członek Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Finanse Agent Transferowy Sp. z o.o.;
- 1994.07 - 1998.07 Bank Handlowy w Warszawie SA, Zastępca Dyrektora Biura ds. Funduszy Emerytalnych, Doradca Prezesa, Makler papierów wartościowych, Inspektor, Członek Rady Nadzorczej Kapitał Handlowy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
- 1994.04 – 1994.06 Merinosoft Sp. z o.o.projektant-programista

Obecnie Pan Krzysztof Rosiński jest:
- Prezesem Zarządu Getin Holding SA
– Wiceprezesem Zarządu TUnZ EUROPA SA
– Wiceprezesem Zarządu TU EUROPA SA