Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący nr 45/2008

29.07.2008

INFORMACJA ZARZĄDU

Zarząd Noble Bank S.A. informuje, iż w dniu 28 lipca 2008 r. zawarta została umowa inwestycyjna pomiędzy Emitentem a Panami Klaudiuszem Sytkiem i Markiem Kołtunem oraz Spółką Factor Management Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "FMT") (dalej "Umowa Inwestycyjna"). Przedmiotem Umowy Inwestycyjnej jest określenie zasad wzajemnej współpracy w utworzeniu i prowadzeniu działalności Spółki pod nazwą INTROFACTOR S.A. (dalej "Spółka zależna"). Działalność Spółki zależnej polegać będzie głownie na świadczeniu usług factoringowych.
Na podstawie Umowy Inwestycyjnej Emitent obejmie 100% akcji Spółki zależnej za wkład pieniężny w wysokości 500.000,00 PLN. Ponadto Umowa Inwestycyjna przyznaje FMT warunkowe prawo do objęcia w przyszłości do 30 % nowej emisji akcji Spółki zależnej. Kluczowym warunkiem objęcia akcji przez FTM jest wykonanie założonego w Umowie Inwestycyjnej Biznes Planu.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. ( Dz. U. Nr 184, poz. 1539).