Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący nr 46/2008

31.07.2008

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Noble Bank S.A. przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 31 lipca 2008 r.:

1. Uchwała Nr I/31/07/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Błachuta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała Nr II/31/07/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 131 z dnia 7 lipca 2008r. poz. 8957 w poniższym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A..
6. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Uchwała Nr III/31/07/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 ust. 2 ustawy Prawo bankowe oraz § 21 ust. 1 pkt. 5) Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Radosława Stefurak na członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z powołaniem w dniu 31 lipca 2008 r. do Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. nowej osoby Zarząd Noble Bank S.A. podaje do publicznej wiadomości wymagane prawem informacje na temat nowego Członka Rady Nadzorczej.

Radosław Stefurak:
Wykształcenie:
- od stycznia 2005 r. – biegły rewident,
- absolwent Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, kierunek – Finanse i Bankowość na Wydziale Gospodarki Narodowej.

Doświadczenie zawodowe:

- od 07.09.2007 – nadal – Członek Zarządu Getin Holding S.A.,
- 11.2006 – 07.09.2007r. - Dyrektor Finansowy Getin Holding S.A.,
- 08. 2001 – 11.2006r. – Lukas Bank S.A., Dyrektor Departamentu Analiz i Rozliczeń Biznesowych,
- 2003 – 2006 – Członek Zarządu Accord Finance S.A.,
- 1998 – 2001 –Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego w firmie Arthur Andersen.

Obecnie Pan Radosław Stefurak jest:

- Członkiem Zarządu Getin Holding S.A.
- Członkiem Rady Dyrektorów w Plus Bank w Iwano-Frankowsku na Ukrainie,
- Członkiem Rady Nadzorczej Carcade OOO w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska,
- Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Getin International S.A. we Wrocławiu,
- Członkiem Rady Nadzorczej Noble Funds TFI w Warszawie,
- Członkiem Rady Nadzorczej w Sombelbank S.A. w Mińsku, Białoruś,
- Członkiem Rady Administracyjnej w Getin Bank S.A. w Katowicach,
- Członkiem Rady Nadzorczej w Perfect Finance S.C. w Bukareszcie, Rumunia,
- Członkiem Rady Nadzorczej w Domu Maklerskim Polonia Net S.A. w Krakowie,
- Członkiem Rady Nadzorczej w TU Europa S.A. we Wrocławiu,
- Członkiem Rady Nadzorczej w TU na Życie Europa S.A. we Wrocławiu.