Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 54/2008

10.09.2008

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. NR 183, poz. 1538) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 10 września 2008 r. otrzymał od Pana Krzysztofa Spyry -Członka Zarządu Noble Bank S.A. zawiadomienie o uzyskaniu przez niego w dniu 9 września 2008 r. od osoby blisko z nim związanej w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy - Spółki International Consultancy Strategy Implementation B.V. z siedzibą w Alkmaar w Holandii informacji o zbyciu przez nią w dniu 8 września 2008 r. 300.000 akcji zwykłych na okaziciela Noble Bank S.A., za łączną cenę 2.763.000,00 zł. Zbycie nastąpiło w wyniku transakcji sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja pakietowa, za pośrednictwem Domu Maklerskiego). W zawiadomieniu Spółki zawarta była informacja, że łączna ilość akcji Noble Bank S.A. posiadanych przez International Consultancy Strategy Implementation B.V. z siedzibą w Alkmaar w Holandii wynosi obecnie 5.450.000.

W dniu 10 września 2008 r. Zarząd Noble Bank S.A. otrzymał również zawiadomienie od Pana Maurycego Kühn - Członka Zarządu Noble Bank S.A., o uzyskaniu przez niego w dniu 9 września 2008 r. od osoby blisko z nim związanej w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy - Spółki A.Nagelkerken Holding B.V. z siedzibą w Alkmaar w Holandii informacji o zbyciu przez nią w dniu 8 września 2008 r. 400.000 akcji zwykłych na okaziciela Noble Bank S.A., za łączną cenę 3.684.000,00 zł. Zbycie nastąpiło w wyniku transakcji sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja pakietowa, za pośrednictwem Domu Maklerskiego). W zawiadomieniu Spółki zawarta była informacja, że łączna ilość akcji Noble Bank S.A. posiadanych przez A.Nagelkerken Holding B.V. z siedzibą w Alkmaar w Holandii wynosi obecnie 5.350.000.

Jednocześnie Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 10 września 2008 r. otrzymał zawiadomienia od Pana Krzysztofa Rosińskiego, Pana Radosława Stefuraka oraz Pana Remigiusza Balińskiego - Członków Rady Nadzorczej Noble Bank S.A., o nabyciu przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – Spółkę Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, łącznie 700.000 akcji Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oznaczonych kodem ISIN PLNNOBLE00017. Nabycie nastąpiło w dniu 08.09.2008 r. w wyniku transakcji kupna na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja pakietowa, za pośrednictwem Domu Maklerskiego), za cenę 6.447.000,00 zł. Emitent otrzymał równocześnie informację, że łączna ilość akcji Noble Bank S.A. posiadanych przez Getin Holding S.A. wynosi 156.658.666.