Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 51/2009

24.04.2009

REALIZACJA PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH W OKRESIE OD 20 DO 24 KWIETNIA 2009 R.

Zarząd Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż w okresie od dnia 20 kwietnia do dnia 24 kwietnia 2009 r. Emitent nabył 285.088 akcji własnych, każda o wartości nominalnej 1 złoty. Nabycie nastąpiło za pośrednictwem domu maklerskiego, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe akcje dają łącznie 285.088 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta i stanowią 0,13249 % kapitału zakładowego Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 3,27 złotych dla akcji.

Od dnia rozpoczęcia Programu skupu akcji własnych ("Program") Emitent nabył łącznie 2.540.088 akcji własnych. Akcje własne nabyte przez Emitenta od dnia rozpoczęcia Programu dają łącznie 2.540.088 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i stanowią 1,18046 % kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent nabywa akcje własne w ramach Programu, rozpoczętego w dniu 5 grudnia 2008 r., to jest w dniu zawarcia umowy z biurem maklerskim, które będzie nabywać akcje podlegające Programowi na rzecz i w imieniu Emitenta (raport bieżący 73/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r.).

Program będzie trwał do dnia 30 kwietnia 2009 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Walne Zgromadzenie na realizację Programu zgodnie z Uchwałą Nr IV/28/11/2008 o kapitale rezerwowym.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 6 oraz §12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).