Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący nr 65/2009

14.07.2009

NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI

Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 lipca 2009 r. Emitent zawarł ze spółką Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Getin Holding") umowę nabycia 785 200 akcji zwykłych na okaziciela Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("TU Europa S.A.") o wartości nominalnej 4 zł każda, stanowiących na dzień 13 lipca 2009 r. 9,9708% kapitału zakładowego TU Europa S.A., co daje prawo do 9,9708% głosów na Walnym Zgromadzeniu TU Europa S.A. Pakiet akcji TU Europa S.A. został nabyty za cenę 67 056 080,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych), co stanowi kwotę 85,40 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 40/100) za 1 akcję. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna pakietowa).

Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 67 056 080,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych). Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne Emitenta.

Nabyte akcje stanowią więcej niż 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, w związku z tym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).

Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta.

TU Europa S.A. jest spółką, która przed dokonaniem transakcji była w 99,79% zależną od Getin Holding, natomiast Emitent jest spółką, w której Getin Holding posiada akcje stanowiące 73,64% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto Prezes Zarządu Emitenta Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TU Europa S.A., natomiast Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta Pan Krzysztof Rosiński pełni jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu TU Europa S.A i Prezesa Zarządu Getin Holding. Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Radosław Stefurak pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu Getin Holding oraz Sekretarza Rady Nadzorczej TU Europa S.A. zaś Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Dariusz Niedośpiał pełni zarazem funkcję Członka Rady Nadzorczej TU Europa S.A. Ponadto Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Remigiusz Baliński pełni zarazem funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Holding oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TU Europa S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 w zw. z § 2 ust. 5 oraz §7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).