Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 72/2009

13.08.2009

NABYCIE AKCJI NOBLE SECURITIES S.A.

Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z podmiotem w stosunku do niego dominującym tj. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Getin Holding") warunkową umowę sprzedaży akcji Noble Securities S.A. (dawniej Dom Maklerski Polonia Net S.A.) z siedzibą w Krakowie (dalej "Noble Securities").

Umowa dotyczy wszystkich posiadanych przez Getin Holding, tj. 2 787 289 akcji imiennych Noble Securities, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 79,76% kapitału zakładowego i uprawniających do 10 328 593 głosów na walnym zgromadzeniu Noble Securities, co stanowi 82,73% wszystkich głosów. Cena nabycia wyniesie 11 929 596,92 zł co stanowi kwotę 4,28 zł za akcję.

Nabycie akcji nastąpi pod warunkami zawieszającymi, w szczególności nie zgłoszenia sprzeciwu ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (dalej "KNF") wobec zamierzonego nabycia akcji Noble Securities przez Emitenta oraz uzyskania zgody Rady Nadzorczej Noble Securities na zbycie akcji z zachowaniem ich uprzywilejowania.

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym zawiadomił KNF o planowanym zamiarze nabycia akcji Noble Securities, stosownie do obowiązku wynikającego z art. 106 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
W przypadku spełnienia się warunków zawieszających transakcja nabycia akcji Noble Securities zostanie zawarta za pośrednictwem domu maklerskiego.

Po rozliczeniu powyższych transakcji Emitent będzie posiadał 2 787 289 akcji imiennych Noble Securities, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 79,76% kapitału zakładowego i uprawniających do 10 328 593 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 82,73% wszystkich głosów.

Jednocześnie Emitent informuje, iż zawarł w dniu dzisiejszym z Getin Holding porozumienie w sprawie wstąpienia Emitenta w prawa i obowiązki Getin Holding wynikające z umowy inwestycyjnej z dnia 30 czerwca 2008 r., o zawarciu której Getin Holding informował raportem bieżącym nr 54/2008, zmienionej następnie Porozumieniem z dnia 12 sierpnia 2009r., o którym informował Getin Holding w raporcie bieżącym nr 51/2009. Wstąpienie Emitenta w prawa i obowiązki Getin Holding nastąpi pod warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży akcji Noble Securities, w momencie przeniesienia ich własności na rzecz Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).