Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 75/2009

09.09.2009

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z §38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 09 września 2009 r.

1. Uchwała Nr I/09/09/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 09 września 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Iwonę Ustach.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 159 833 548 akcji, stanowiących 74,28% liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 159 833 548 głosów za, zaś głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

2. Uchwała Nr II/09/09/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 09 września 2009 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 13 sierpnia 2009r., w poniższym brzmieniu:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.
6.Zamknięcie obrad.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 159 833 548 akcji, stanowiących 74,28% liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu 159 833 548 głosów za, zaś głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

3. Uchwała Nr III/09/09/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 09 września 2009 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust.1 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Leszka Czarneckiego na członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 159 833 548 akcji, stanowiących 74,28% liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 159 833 548 głosów za, zaś głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

4. Projekt Uchwały Nr IV/09/09/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 09 września 2009 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust.1 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Grzegorzewicza na członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 159 833 548 akcji, stanowiących 74,28% liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 159 833 548 głosów za, zaś głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.