Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 77/2009

09.09.2009

ZATWIERDZENIE MEMORANDUM INFORMACYJNEGO

Zarząd Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o stwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego równoważności pod względem formy i treści informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym sporządzonym w związku z ofertą publiczną 738.584.941 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, dokonywaną w związku z połączeniem Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie z GETIN Bankiem S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie Planu Połączenia przyjętego przez Emitenta oraz Spółkę Przejmowaną w dniu 29 stycznia 2009 roku i ogłoszonego w numerze 28/2009 Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 10 lutego 2009 roku., z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).