Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 73/2008

05.12.2008

PRZYJĘCIE REGULAMINU PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH NOBLE BANK S.A.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZ") Spółki Noble Bank S.A. ("Emitent") w dniu 28 listopada 2008r. uchwały Nr III/28/11/2008 w sprawie nabycia akcji własnych Noble Bank S.A. oraz działając w oparciu o udzielone tą uchwałą upoważnienie dla Zarządu Emitenta do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji, Zarząd Emitenta przyjął uchwałą z dnia 5 grudnia 2008 roku Regulamin Programu Skupu Akcji ("Regulamin"), którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 5 grudnia 2008 r. została zawarta umowa z Domem Maklerskim POLONIA NET S.A. z siedzibą w Krakowie ("DM POLONIA"), na podstawie której Emitent będzie nabywał akcje własne za pośrednictwem DM POLONIA, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) - informacje poufne.

Regulamin programu skupu akcji własnych Noble Bank S.A.