Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 16:14

Raport bieżacy 38/2010

28.07.2010

Wypowiedzenie znaczącej umowy

WYPOWIEDZENIE ZNACZĄCEJ UMOWY Raport bieżący nr 38/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 28 lipca 2010 r. wypowiedział ze skutkiem natychmiastowym umowę dealerską oraz umowę emisyjną zawarte w dniu 21 sierpnia 2007 r. pomiędzy Noble Bank S.A. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. zmienione aneksem nr 1 w dniu 06 czerwca 2008 r. W dniu 4 stycznia 2010 r. Emitent w wyniku połączenia Noble Bank S.A. z Getin Bank S.A. wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z w/w umów. O zawarciu w/w umów informował Noble Bank S.A. raportem bieżącym nr 15/2007 z dnia 21 czerwca 2007r. Mimo wypowiedzenia umowy emisyjnej oraz umowy dealerskiej, umowy będą nadal obowiązywać w zakresie Certyfikatów Depozytowych wyemitowanych przed wypowiedzeniem umów, o których Noble Bank S.A. informował w raporcie bieżącym nr 26/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. oraz raporcie bieżącym nr 55/2008 z dnia 15 września 2008 r. i w tym zakresie ulegną rozwiązaniu w dacie wykupu wszystkich Certyfikatów Depozytowych wyemitowanych przed wypowiedzeniem Umów. Przedmiotem umów jest program emisji przez Emitenta Certyfikatów Depozytowych. Umowy przewidują możliwość emisji Certyfikatów Depozytowych w wielu transzach. Maksymalna wartość programu emisji wynosi 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych). Łączna maksymalna kwota emisji nie może przekroczyć w/w kwoty. Bank Handlowy w Warszawie S.A. jest Organizatorem Emisji, Agentem Emisji, Agentem Płatniczym, Depozytariuszem oraz Dealerem organizującym obrót wtórny. Przyczyną wypowiedzenia w/w umów jest przedłużenie umowy emisyjnej i dealerskiej z BRE Bankiem S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. Rozwiązanie w/w umów nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych dla Emitenta. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5 oraz §11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 ze zmianami).