Getin Noble Bank (GNB)

0.61PLN
+ 5.17% 14:26

Raport bieżacy 41/2010

20.08.2010

Zatwierdzenie Aneksu nr 7 do Prospektu Emisyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.

Zatwierdzenie aneksu nr 7 do Prospektu emisyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. Raport bieżący nr 41/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Sprzedający”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 sierpnia 2010 roku, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. („Spółka”) otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego informację o zatwierdzeniu przez Komisję aneksu nr 7 do Prospektu emisyjnego Spółki, zawierającego informacje o śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej EUROPA za okres zakończony 30 czerwca 2010 roku oraz śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres zakończony 30 czerwca 2010 roku, które zostały poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta i opublikowane wraz z raportami z tych przeglądów w postaci raportu okresowego Spółki w dniu 11 sierpnia 2010 roku. W związku z powyższym aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego Spółki w zakresie, o którym mowa powyżej zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym tj. 20 sierpnia 2010 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.tueuropa.pl/oferta-publiczna akcji,m,mg,5,958.html?p=m&idg=mg,5,54,133, oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpw.pl. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami)