Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 2/2012

03.01.2012

Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Getin Noble Bank S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 3 stycznia 2012 r. otrzymał od Get Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Get Bank”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), iż w dniu 2 stycznia 2012 r. nastąpiło przeniesienie własności na Get Bank 893.786.767 akcji Emitenta, co stanowi 93,71% kapitału zakładowego i uprawnia do 893.786.767 (93,71%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przeniesienie akcji Emitenta nastąpiło w wyniku podziału Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, tj. przez przeniesienie części majątku Spółki, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa (w skład której wchodzą głównie wszystkie posiadane przez Spółkę akcje Emitenta), funkcjonującą jako Oddział w Warszawie i zajmującą się krajową działalnością bankową i powiązaną na Get Bank w zamian za akcje Get Bank. Podział Spółki nastąpił w dniu 2 stycznia 2012 r., tj. w dniu zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Get Bank z kwoty 103.060.000,00 (słownie: stu trzech milionów sześćdziesięciu tysięcy) złotych do kwoty 2.245.525.631,00 (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych, tj. o kwotę 2.142.465.631,00 (słownie: dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych przez emisję w drodze oferty publicznej 2.142.465.631 (słownie: dwóch miliardów stu czterdziestu dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset trzydziestu jeden) akcji zwykłych na okaziciela Get Bank serii H o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).