Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 7/2012

12.01.2012

Informacja Zarządu

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza Emitenta przyjęła do wiadomości informację przedstawioną przez Zarząd Emitenta o podjęciu w dniu 11 stycznia 2012 r. uchwały o zamiarze zwołania, niezwłocznie po zakończeniu procesu rejestracji połączenia Getin Noble Bank S.A. i Get Bank S.A., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę mieszcząca się w przedziale 300-400 mln złotych oraz w sprawie dokonania odpowiednich, wynikających z tego podwyższenia, zmian Statutu Emitenta.

Zgodnie z intencją Zarządu Emitenta, podwyższenie kapitału ma nastąpić w drodze emisji akcji z prawem poboru. Planowane podwyższenie kapitału ma na celu podniesienie wskaźników adekwatności kapitałowej Emitenta w kontekście jego dalszego dynamicznego rozwoju i jest zgodne z przyjętą przez Emitenta strategią rozwoju na lata 2012-2014.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).