Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący nr 15/2012

07.02.2012

Plan połączenia Getin Noble Bank S.A. i Get Bank S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego Emitenta nr 5/2012 z dnia 04 stycznia 2012 r. dot. zamiaru połączenia Emitenta i Get Bank S.A. stosownie do treści art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”)(połączenie przez przejęcie), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 07 lutego 2012 r. Zarządy Getin Noble Bank S.A. i Get Bank S.A. uzgodniły, a Rady Nadzorcze obydwu Spółek zaakceptowały Plan połączenia Getin Noble Bank S.A. i Get Bank S.A. sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 oraz § 2 k.s.h.

W wyniku połączenia Spółek nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Get Bank S.A. o 144.617.688,00 złotych przez emisję w drodze oferty publicznej 144.617.688 akcji zwykłych na okaziciela Get Bank S.A. serii I o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („Akcje Emisji Połączeniowej”). Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom przy zastosowaniu wobec akcjonariuszy Emitenta parytetu wymiany akcji Emitenta na akcje Get Bank S.A. w stosunku: za 1 akcję Getin Noble Bank S.A. przyznane zostanie 2,4112460520 akcji Get Bank S.A.

W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości następujące dokumenty:

  1. Plan połączenia Getin Noble Bank S.A. i Get Bank S.A. („Plan”);
  2. Załącznik nr 1 do Planu – projekty uchwał o połączeniu Spółek;
  3. Załącznik nr 2 do Planu – projekt zmian statutu Get Bank S.A.;
  4. Załącznik nr 3 do Planu – ustalenie wartości majątku Getin Noble Bank S.A.;
  5. Załącznik nr 4 do Planu - informacje o stanie księgowym łączących się Spółek, sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia; oraz
  6. Sprawozdanie Zarządu Getin Noble Bank S.A. uzasadniające połączenie, sporządzone na podstawie art. 501 k.s.h.

Jednocześnie Emitent informuje, iż stan księgowy Getin Noble Bank S.A. i Get Bank S.A., o którym mowa w Załączniku nr 4 do Planu opiera się na jednostkowych danych finansowych dotyczących obu Spółek i został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółek i nie podlegał jeszcze badaniu przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 i § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).